คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง

ในวันนี้ (วันที่ 15 กันยายน 2563) ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาคารวะและกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมมอบโล่ห์แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญศรี ชุนใช้ ผู้แทนชมรมบุคลากรผู้อาวุโส กล่าวต้อนรับเป็นสมาชิกชมรมบุคลากรผู้อาวุโสพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณฯ หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล ผู้แทนผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก ในงานได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้อาวุโส ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมมุทิตาคารวะฯเป็นจำนวนมาก

ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “งานเกษียณอายุราชการ จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู และเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 6 ท่าน รวมถึง 1 ท่าน ที่ได้ลาออกจากราชการ ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นบุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดีให้แก่องค์กรเป็นอเนกอนันต์ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อพัฒนาคณะฯให้เป็นองค์กรที่มีความเข็มแข็ง มั่นคง ตลอด 49 ปี

ในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ ซึ่งทุกท่านจะได้พักผ่อนจากงานและภารกิจอันแสนหนักหน่วง แม้จะมากด้วยอายุ แต่ทุกท่านก็ยังเปี่ยมด้วยพลังความสามารถและความคิดสติปัญญาของผู้มีประสบการณ์ ท่านยังคงเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรรุ่นน้อง ขอกรอบขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ร่วมกันปูเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจนี้ ให้พวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก้าวเดินไปอย่างมั่งคงและสง่างาม
โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 6 ท่าน และลาออกจากราชการ 1 ท่าน คือ
 
สายผู้สอน
  1. รศ.สมพร วัฒนนุกุลเกียรติ
  2. ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์
  3. รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล
  4. รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
สายสนับสนุน
  1. 1.นางสำรวย ศรีภักดี
  2. 2.นางกาญจนา บุญมาศ

ลาออกจากราชการ

  1. ผศ.ดร.ปัทมา สุริต
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสานวิธี"

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผส...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า

คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Systematic reviews protocol development Workshop

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Systematic reviews protocol development W...

รายละเอียดการรับเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี มข. ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี มข. ประจำปี 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาข...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนิน...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์ก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า

คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี มข. ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี มข. ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาข...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนิน...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์ก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health L...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตั...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.