คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี มข. ประจำปี 2563

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และได้ตั้งองค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ในช่วงบ่าย อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมนำต้นเงินบริจาคกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทอดถวายกฐิน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยยอดที่ครอบครัวคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 15,140 บาท โอกาสนี้ คณะฯ ได้ร่วมจัดโรงทานอาหารเพื่อบริการแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ ในงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณลานหน้าอาคารสิริคุณากร และวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีสาธุชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญโรงทานเป็นจำนวนมาก
 การทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นการสร้างผลบุญที่ถึงพร้อมสมบูรณ์พูนสุข เป็นมหากุศลและมงคลแก่ชีวิต เป็นสิ่งที่ประเสริฐเนื่องจากมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้บุญกุศลที่ได้สั่งสมและสร้างอำนวยอวยพรให้ญาติโยมตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธาประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคล ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด1 ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาท นำปัจจัยที่เหลือไปช่วยทำนุบำรุงวัด เช่น ก่อสร้างศาสนสถาน บูรณะปฎิสังขรณ์โบสถ์ เจดีย์
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสู...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เพื่อการคุ้มครองเด็กอย่างมืออาชีพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครอ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย การจัดการศึกษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสังคมปกติวิถีใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย การจัดการศึกษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสั...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ East Asian Forum of Nursing Scholars Conference 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ East Asian Forum of Nur...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพส่งมอบบัณฑิตพร้อมทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพส่งมอบบัณฑิตพร้อมทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขับเคลื่อนนโยบาย KKU Education Transformation

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำวิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำวิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรปรับปรุง ระ...

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เพื่อการคุ้มครองเด็กอย่างมืออาชีพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครอ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย การจัดการศึกษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสังคมปกติวิถีใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบรรยาย การจัดการศึกษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสั...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ East Asian Forum of Nursing Scholars Conference 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ East Asian Forum of Nur...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพส่งมอบบัณฑิตพร้อมทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพส่งมอบบัณฑิตพร้อมทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขับเคลื่อนนโยบาย KKU Education Transformation

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำวิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมการจัดทำวิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรปรับปรุง ระ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดแอปพลิเคชัน MDKKU CARE

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดแอปพลิเคชัน MDKKU CARE

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต Master degree of Nursing Science (International program)

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต Master degree of Nu...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล  ขีดหมวก ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งวิชาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับมอบ ซึ่งแสดงถึงความสุขุมหนักแน่นและมีความรับผิดชอบสูง โดยขีดหมวกจะถูกติดไว้ที่หมวกพยาบาล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน พ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล ขีด...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Spring Virtual Global Health Experience

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Spring Virtual Global Health Expe...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.