คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะร่างรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx 300

Print

2 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม (EdPEx SAR Writing 300) การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการ EdPEx 300 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ตรวจประเมินTQA เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและเป็นไปตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมทั้งเสนอแนะร่างรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน การอบรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์