คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญในกิจกรรม “KKU Engineers come back to CB”

Print

อาคาร EN 09 (ตึก CB) ถือเป็นสัญลักษณ์และสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

ในวันนี้ (7 พฤศจิกายน 2563) คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อ.ดร.จารุณี สรกฤช รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสเปิดตึก EN 09 (ตึก CB) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างเสริมความสามัคคีในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมและเป็นการสร้างความอบอุ่น สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ อาคาร EN 09 (CB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก