คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมความพร้อมในการสร้างสถานการณ์จำลอง Nursing expo#2

Print

8 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พว.กัญญา วังศรี พว.สุภาภรณ์ รูปหล่อ และ พว.ปัทมาภรณ์ มูลจุล พยาบาลวิชาชีพ จากแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในการเข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการสร้างสถานการณ์จำลอง การตกแต่งบาดแผลจำลอง เพื่อเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงในการจัดฐานกิจกรรมในงาน Nursing expo#2 โดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยถ่ายทอดทักษะการทำแผลซึ่งเป็นทักษะทางการพยาบาลที่จำเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญจากการฝึกทักษะปฏิบัติ เนื่องจากทักษะการทำแผล ประกอบด้วยทักษะในการประเมินบาดแผล การทำความสะอาด การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดบาดแผลและใส่ในบาดแผล รวมทั้งการเลือกวิธีและเทคนิคการทำแผลให้เหมาะสมกับชนิดของบาดแผลที่หลากหลาย และแตกต่างกัน ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลจำเป็นต้องการฝึกทักษะที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ