คณะพยาบาล Showcase ต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

Print

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ สู่การเป็นพยาบาลผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ป่วย และประชาชนได้นั้น ยังต้องเป็นคนดี เพื่อให้อยู่ในสังคม ช่วยเหลือสังคม อุทิศตน มีจิตอาสา โดยการกล่อมเกลามาตั้งแต่เรียนปี 1 เพื่อให้เป็นผู้มีจิตอาสา และเป็นผู้มีความสุข จากการทำเพื่อผู้อื่นในฐานะเป็นพยาบาล ทำประโยชน์ ประกอบอาชีพที่มีคุณภาพต่อสังคม ให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

ในวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประกวดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล “Nursing Innovation Showcase” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตราบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล NU 113 312 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล จำนวน 21 กลุ่ม ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จีรนุช เสงียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ผศ.ดร.คัชรินทร์ ภูนิคม รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวโน้มปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาล พร้อมกับเลือกปัญหานั้นมาวางแผนสร้างนวัตกรรมและ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิชาชีพการพยาบาลให้เกิดเป็นผลงานที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป