คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมสมาธิบำบัดแบบ SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนามากขึ้นในเรื่อยๆแต่โรคภัยต่างๆก็คุกคามมนุษย์มากขึ้น เช่น ภัยสุขภาพที่คุกคามมนุษย์มากที่สุด คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะหรือกลุ่มโรคเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพได้ในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรสุขภาพที่นอกจากมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเท่าทันกับความรุนแรงซับซ้อนของปัญหาสุขภาพเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรค และเท่าทันความก้าวหน้าของวิทยาการในวิธีการการจัดการปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพและเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอแล้วการส่งเสริมสุขภาพและเยียวยาองค์รวมมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับบุคลากรสุขภาพ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างองค์รวม โดยเฉพาะด้านการใช้การบำบัดเสริม (Complementary modality) ในการเยียวยาตนเอง และบำบัดเยียวยาผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการสร้างความสมดุลในร่างกาย

23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 6706 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น SKT ขอนแก่น และกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผู้คิดค้นและพัฒนาสมาธิบำบัด SKT ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกสมาธิบำบัดที่ประสานแนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และศาสนศาสตร์ ที่อาศัยการเชื่อมโยงของการปฏิบัติสมาธิกับการทำงานของระบบประสาท การควบคุมประสาทสัมผัสเข้าด้วยกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การควบคุมและฝึกระบบประสาทสัมผัส ทั้ง 6 ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น การสัมผัส การเคลื่อนไหว มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบอารมณ์ และพฤติกรรม ระบบภูมิต้านทานในร่างกาย ระบบไหลเวียนของเลือด และปรากฏการณ์เหนือวิทยาศาสตร์ระบบอื่นๆในร่างกายได้ ดังนั้นการฝึกสมาธิด้วยวิธีจิตประสานกาย หรือสมาธิบำบัดแบบ SKT จึงยืนยันได้ว่าช่วยพัฒนาร่างกายให้สามารถเยียวยาตัวเองได้ สามารถบำบัดและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ผลโดยมีหลักการสำคัญคือการปรับการทำงานร่างกายทั้งระบบให้อยู่ในภาวะปกติ และยิ่งกว่านั้นยังเป็นวิธีการที่สามารถนำมาช่วยบำบัดผู้ป่วยในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพ...

ผลการคัดเลือกบุคลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะท...

covid-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์) เพื่อคัดเลือกเข...

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2564

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2...

รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เรียนออนไลน์)

รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากเจียรวนนท์อุทิศ 2

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากเจียรวนนท์อุทิศ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทย...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 63

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประ...

 งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2563

งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทย...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.