คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมสมาธิบำบัดแบบ SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนามากขึ้นในเรื่อยๆแต่โรคภัยต่างๆก็คุกคามมนุษย์มากขึ้น เช่น ภัยสุขภาพที่คุกคามมนุษย์มากที่สุด คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะหรือกลุ่มโรคเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพได้ในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย มีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรสุขภาพที่นอกจากมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเท่าทันกับความรุนแรงซับซ้อนของปัญหาสุขภาพเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรค และเท่าทันความก้าวหน้าของวิทยาการในวิธีการการจัดการปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพและเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอแล้วการส่งเสริมสุขภาพและเยียวยาองค์รวมมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับบุคลากรสุขภาพ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างองค์รวม โดยเฉพาะด้านการใช้การบำบัดเสริม (Complementary modality) ในการเยียวยาตนเอง และบำบัดเยียวยาผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการสร้างความสมดุลในร่างกาย

23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 6706 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น SKT ขอนแก่น และกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผู้คิดค้นและพัฒนาสมาธิบำบัด SKT ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกสมาธิบำบัดที่ประสานแนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และศาสนศาสตร์ ที่อาศัยการเชื่อมโยงของการปฏิบัติสมาธิกับการทำงานของระบบประสาท การควบคุมประสาทสัมผัสเข้าด้วยกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การควบคุมและฝึกระบบประสาทสัมผัส ทั้ง 6 ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น การสัมผัส การเคลื่อนไหว มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบอารมณ์ และพฤติกรรม ระบบภูมิต้านทานในร่างกาย ระบบไหลเวียนของเลือด และปรากฏการณ์เหนือวิทยาศาสตร์ระบบอื่นๆในร่างกายได้ ดังนั้นการฝึกสมาธิด้วยวิธีจิตประสานกาย หรือสมาธิบำบัดแบบ SKT จึงยืนยันได้ว่าช่วยพัฒนาร่างกายให้สามารถเยียวยาตัวเองได้ สามารถบำบัดและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ผลโดยมีหลักการสำคัญคือการปรับการทำงานร่างกายทั้งระบบให้อยู่ในภาวะปกติ และยิ่งกว่านั้นยังเป็นวิธีการที่สามารถนำมาช่วยบำบัดผู้ป่วยในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.