คณะพยาบาลศาสตร์ ชูยุทธศาสตร์ 5อ. 5ก. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ในโครงการจ้างงานโควิด เฟส 2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเปิดรับสมัครการจ้างงานประชาชน เพื่อเป็นการสร้างงานรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ เรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งส่วนใหญ่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบกับในสถานการณ์ของการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 จึงทำให้การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนมีข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าประชากรในกลุ่มวัยอื่นๆ คณะฯจึงได้สนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัด “โครงการ อว.สร้างงาน ระยะที่ 2” สนับสนุนการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นำโดย ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานโครงการฯ ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย หัวหน้าโครงการฯ และรศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 20 พื้นที่ ได้แก่ ทม.ศิลา ทต.เปื่อยน้อย ทต.บ้านแฮด ทต.สาวะถี ทต.โนนฆ้อง ทต.ภูผาม่าน ทต.นาข่า อบต.โนนทอง อบต.โนนสะอาด อบต.แวงน้อย อบต.ซับสมบูรณ์ อบต.ไชยสอ อบต.ชุมแพ อบต.แคนเหนือ อบต.ลอมคอม อบต.ดินดำ อบต.หนองกุงธนสาร อบต.โพนเพ็ก อบต.หนองกุงใหญ่ เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5อ. 5ก. ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมประกอบด้วย เรียนรู้การดำเนินงานและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ อบต./เทศบาล การเรียน Online ผ่าน website ตลาดหลักทรัพย์ ในหัวข้อ Digital Marketing, Lean Canvas, Entrepreneurial Mindset, Dream Mining , Lean Startup การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และนำใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับวางแผน ออกแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการ และการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการนำเอาวิธีการทำงานหรือรูปแบบที่ได้เรียนรู้ไปสร้างงานของตนเองในอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับการจ้างงานได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะให้สามารถเข้าไปทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นตนเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพ...

ผลการคัดเลือกบุคลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะท...

covid-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์) เพื่อคัดเลือกเข...

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2564

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2...

รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เรียนออนไลน์)

รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากเจียรวนนท์อุทิศ 2

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากเจียรวนนท์อุทิศ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทย...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 63

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประ...

 งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2563

งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทย...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.