คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 และ 12 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมพิธี “สืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง” พิธีที่แสดงถึงความประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา ถือเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินชีวิต เพื่อไปเป็นกำลังที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป เริ่มด้วยการรับชมวิดิทัศน์ “แนะนำศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล” ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัล และช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติยศ และนักศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปัจฉิมกถาเกียรติยศ ปิดท้ายด้วยการกล่าวแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา โดยนายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้มีผู้ได้รับศิษย์เก่าดีเด่น 2 ท่าน และศิษย์เก่าเกียรติยศ 8 ท่าน ได้แก่
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563
ดร.อัมพร พินะสา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 คณะศึกษาศาสตร์
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำมี 2563
ด้านวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 22 คณะเทคโนโลยี
 
ด้านวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์
 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 คณะพยาบาลศาสตร์
ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 คณะแพทยศาสตร์
 
ด้านวิชาชีพ ได้แก่ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 คณะพยาบาลศาสตร์
 
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวน
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 28 คณะเภสัชศาสตร์
 
ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ นางสาวสกุณา สาระนันท์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24 คณะเกษตรศาสตร์
 
ด้านส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่
นายอรรถพล เลาห์ขจร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์
 
ด้านส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายกวี อารีกุล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาพ: กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 18 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 18 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ Sample Size ในวิจัยรูปแบบต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ Sample Size ในวิจัยรูปแบบต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม 5th Allied Health Sciences International Symposium on Zoom

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม 5th Allied Health Sc...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล

รับสมัครนักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุน 1 ปี เข้าศึกษ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครอบครัวอุปถมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครอบครัวอุปถมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2564

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Advanced Searching for Systematic Reviewed

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Advanced Searching for Systematic Reviewe...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และโครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 18 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 18 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ Sample Size ในวิจัยรูปแบบต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ Sample Size ในวิจัยรูปแบบต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม 5th Allied Health Sciences International Symposium on Zoom

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม 5th Allied Health Sc...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครอบครัวอุปถมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครอบครัวอุปถมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Advanced Searching for Systematic Reviewed

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Advanced Searching for Systematic Reviewe...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และโครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายแนวคิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรโดยใช้ EdPEx

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายแนวคิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรโดยใช้ EdPEx

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศ 13 พื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศ 13 พื้นที่ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาล...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.