คณะพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลได้ดำเนินการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยกำหนดให้มีองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณาการรับรองสถาบันฯ เพื่อกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์

4 มีนาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองสถาบัน สภาการพยาบาล นำโดย รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ ประธานคณะทำงานตรวจเยี่ยมฯ รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณะทำงานตรวจเยี่ยม และผศ.นอ.หญิง ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ คณะทำงานตรวจเยี่ยมและเลขานุการ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อรับการประเมินสถาบัน จากสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล ในการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยวิธีการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง การตรวจเยี่ยม การประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษา เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสิทธิในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยมี ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการประจำคณะฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรสายคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมเพื่อรับการประเมินสถาบัน จากสภาการพยาบาล การนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย มี ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ การเยี่ยมชมสถาบัน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และตัวแทนนักศึกษา การสัมภาษณ์ผู้บริหารแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ และหมู่บ้านหัวถนน ตำบลพระลับ และการสรุปผลการตรวจเยี่ยมเพื่อรับการประเมินสถาบัน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่มีชื่อเสียง ได้ดำเนินงานตามพันธกิจทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการเป็นการผลิตผลงานวิชาการ และการรับใช้สังคมโดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับรองสถาบันครั้งนี้ จะเป็นกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และการรับรองมาตรฐานด้านวิชาชีพที่สำคัญ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณคณะทำงานตรวจเยี่ยม ที่ได้สละเวลาอันมีค่า ได้มาเยี่ยมชมและประเมินสถาบันในครั้งนี้ ขอต้อนรับทุกท่าน และขอน้อมรับ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจยิ่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเกื้อหนุน และพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนโดยทั่วไป”

 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.