คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้ามพื้นที่ โครงการ U2T

6 พฤษภาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 13 พื้นที่ในความดูแล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประกอบด้วย เทศบาลตำบลโนนศิลา เทศบาลตำบลกลางหมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลเปื่อยน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในระยะ 3 เดือน โดยการนำเสนอแผนการดำเนินการ 6 โครงการย่อย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ การประเมินศักยภาพชุมชนตามเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัดคือ พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและมีสถาบันการเงินของชุมชน ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย ช่วยให้มีแหล่งน้ำประจำครอบครัว ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน ฝึกอบรมทักษะอาชีพ มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง พัฒนาระบบสุขภาพคนในพื้นที่ ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตำบล ส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชน และส่งเสริมตำบลทำความดี อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ได้รับการจ้างงานฯ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น System Integrator มีการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ทำให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ เพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์พื้นที่โดยสังเขป อันประกอบด้วย ตำบลโปรไฟล์ ผลการสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง COVID -19 ในพื้นที่ กิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้ดำเนินการ สิ่งที่ได้เรียนรู้ และเป้าหมายการทำงานในระยะต่อไป ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.พักตร์ไล ศรีแสง คณบดีคณะพยบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการทำงานในระยะต่อไป โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนอาจารย์คลินิก

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนอาจารย์คลินิก

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวนักศึกษา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจให้คลัสเตอร์ฟันน้ำนม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจให้คลัสเตอร์ฟันน้ำนม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษามหาบัณ...

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  จัดกิจกรรมอำลาสถาบันสร้างความทรงจำส่งต่อรุ่นน้อง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จัดกิจกรรมอำลาสถาบันสร้าง...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนจากการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการประเมินผลการเรียนร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม The International Publication Camp

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม The International Publication Camp

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมประชาพิจารณ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมประชาพิจารณ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ...

แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน...

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น / ภาคปลาย...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนอาจารย์คลินิก

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาการสอนอาจารย์คลินิก

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวนักศึกษา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจให้คลัสเตอร์ฟันน้ำนม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจให้คลัสเตอร์ฟันน้ำนม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษามหาบัณ...

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  จัดกิจกรรมอำลาสถาบันสร้างความทรงจำส่งต่อรุ่นน้อง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จัดกิจกรรมอำลาสถาบันสร้าง...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนจากการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการประเมินผลการเรียนร...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะจิตอาสาชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม The International Publication Camp

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม The International Publication Camp

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมประชาพิจารณ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมประชาพิจารณ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ...

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกา...

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพ...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.