คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดสัมมนาวิชาการ “การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อ.ดร.จารุณี สรกฤช รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability for all” จากสรุปการถอดบทเรียน University to Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และรศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดสัมมนาฯ โอกาสนี้ได้ร่วมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของตำบลต่างๆ

โดยในส่วนโครงการ U2T คณะพยาบาลสาสตร์ ได้ออกบูธจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 7 บูธ ประกอบด้วย 1. บูธอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 บูธ ได้แก่ ตำบลหนองอีบุตร : น้ำฟักข้าว, ข้าวเกรียบผลไม้, ตำบลกลางหมื่น : ไข่เค็ม,น้ำพริกไข่เค็ม, ตำบลนาแพง : กล้วยฉาบ, สิงคโปร์, ตำบลบ้านโนน : ผักปลอดสารพิษ, ตำบลโนนศิลา : ปลาส้ม, ตำบลไค้นุ่น : ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว, ผลไม้แปรรูปตามฤดูกาล, ตำบลโพนงาม : ผักปลอดสารพิษ, ตำบลคำม่วง: น้ำพริกเห็ด, ตำบลหนองกุงธนสาร : ถั่วกรอบแก้ว 2. บูธนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ตำบลคำม่วง : สานเปลจากเศษผ้า, ตำบลดินดำ : แปรรูปขยะ, ตำบลโพนเพ็ก : ทำเพจ Facebook , ตำบลโนนศิลา : สื่อพัฒนาสมอง และพัฒนาการที่สมวัยในเด็กศพด. (ภาพวาด ตัวอักษร), ตำบลบ้านโนน : ทำเพจ Facebook, ตำบลกลางหมื่น : พรมเช็ดเท้า , ดอกไม้จันทน์ 3. บูธของใช้ จำนวน 2 บูธ ได้แก่ ตำบลโนนสมบูรณ์ : ผ้าทอ, เสื่อกก, ตำบลไค้นุ่น : ผ้าทอมือ, ตำบลโนนศิลา : ผ้าไหมแพรวา, เสื่อกกลายขิด, ตำบลโพนเพ็ก : ผ้าทอ, จักสาน, ตำบลหนองอีบุตร : ผ้าย้อมคราม, ตำบลหนองกุงธนสาร : ผ้าฝ้าย, ตำบลบ้านโนน: ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหล, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่, ตำบลคำม่วง : เสื่อกก, ตำบลกลางหมื่น : ไม้กวาด, ตะกร้า, ผ้าทอ, ตำบลเปือยน้อย : เสื่อกก, ตำบลนาแพง : กระเป๋าจากเสื่อกก 4. บูธบริการด้านสุขภาพและจิตอาสา ได้แก่ ตำบลกลางหมื่น : สมุนไพรลูกประคบ, สเปรย์แอลกอฮอล์, ธนาคารความดี, ตำบลคำม่วง : CPR, covid, ตำบลโนนศิลา : สเปรย์แอลกอฮอล์, ตำบลหนองกุงธนสาร : เจลแอลกอฮอล์, ตำบลไค้นุ่น : พิมเสน, ยาหม่อง, CPR, ตำบลโพนงาม : เจลแอลกอฮอล์, Covid 5. บูธท่องเที่ยว ได้แก่ ตำบลกลางหมื่น : มัคคุเทศก์นำเที่ยว, ตำบลเปือยน้อย : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, ตำบลนาแพง : แผนที่ท่องเที่ยว โดยมี ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ประธานคณะกรรมการ รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) เข้าร่วมสัมมนาฯครั้งนี้

โครงการ U2T ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ หรือ U2T ซึ่งได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและทำให้การดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ด้านการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน ทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ได้ เป็นไปตามศักยภาพและความต้องการของชุมชน เพื่อยกระดับให้ชุมชนอยู่ดี กินดี มีความสุข อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 
 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

ตารางการจัดรถบริการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 9-13 ธ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการต่างป...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนานานชาติ The 26th Shizuoka Forum on Health and Longevity event

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนานานชาติ The 26th Shizuoka Forum o...

คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ The Lijiang Culture and Tourism College สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ The Lijia...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานห้องปฎิบัติการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานห้องปฎิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นศ.ป.ตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นศ.ป.ตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Life Long Learning

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Life Long Learning

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำป...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการต่างป...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน...

คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ The Lijiang Culture and Tourism College สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ The Lijia...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานห้องปฎิบัติการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการดำเนินงานห้องปฎิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นศ.ป.ตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน นศ.ป.ตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Life Long Learning

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Life Long Learning

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำป...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินก่อนเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินก่อนเป...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.