คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระดับชาติ "เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่"

Print

เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล ประจำปี 2564 (20 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย กลุ่มการเลี้ยงดูทดแทน และองค์การยูนิเซฟ นำโดย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดการประชุมระดับชาติด้านการเลี้ยงดูทดแทน "เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่" เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการทำให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมระดับชาติด้านการเลี้ยงดูทดแทน เรื่อง "เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่" เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อป้องกันการพรากเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น โดยผลจากการประชุมจะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการพัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย ในการประชุมฯได้ร่วมกันหารือแนวทางการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายระดับชาติเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของครอบครัว และป้องกันการแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น รวมถึงการสร้างหลักประกันให้เด็กกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและบริการที่ส่งเสริมการทำหน้าที่ของครอบครัวได้ โอกาสนี้ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง “Transforming care คืนเด็กสู่ครอบครัว” โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์

ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการเลี้ยงดูทดแทนที่จะช่วยส่งเสริมการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของครอบครัว และมุ่งเน้นการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว อันได้แก่ ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ หรือครอบครัวอุปถัมภ์ แทนที่การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ โดยจะได้นำผลจากการประชุมครั้งนี้ต่อยอดแผนปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กจะได้รับสิทธิในการเติบโตในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่เอาใจใส่และปลอดภัย