คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล

   การประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติครั้งที่ 9 เรื่อง Heath Literacy: A Key to Sustainable Development Goal of Population Health (ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กุญแจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เตรียมพยาบาลให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพท่ามกลางความหลากของของกลุ่มประชากรในสังคมโลก 2) เพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการสื่อสารผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) สร้างความเข้มแข็งของเครื่อข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษาพยาบาล และ 4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศด้านการพยาบาล การเผยแพร่องค์ความรู้ทางการพยาบาลในระดับนานาชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชากรอย่างยั่งยืนและให้การพยาบาลแก่สังคมที่มีความแตกต่างเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย จึงได้จัดประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 9 The 9th International Nursing Student Forum (INSF 2018) เรื่อง Heath Literacy: A Key to Sustainable Development Goal of Population Health ขึ้น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561

   ทั้งนี้ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 9 The 9th International Nursing Student Forum (INSF 2018) เรื่อง Heath Literacy: A Key to Sustainable Development Goal of Population Health อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายคณิศร รันสินโย นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศร่วมปาฐกถาบรรยายและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยกิจกรรมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Health and Health Literacy in the SDG” ได้รับเกียรติจาก Dr. Margaret Anne Harris จาก School of Nursing and Midwifery, University of Newcastle, Australia การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Health Literacy: Definition, Attributes & Strategies” ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Yu Chu Huang จาก Fu Jen Catholic University, Taiwan และ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Health Literacy Media” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลแบบปากเปล่า (Oral Presentation) มาก 60 เรื่องและ การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) อีกกว่า 60 เรื่อง รวมมีผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการมากกว่า 120 เรื่องในการประชุมครั้งนี้ นอกจากการจัดการบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานความรู้กรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ การอภิปรายเรื่องความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับประชากรที่หลากหลายและด้อยโอกาส และการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมช่วงเย็นในงานสีฐานเฟสติวัลอีกด้วย 

   การประชุมดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับการศึกษาพยาบาล และงานวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชากรในสังคมโลก โดยในการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการจากหลากหลายประเทศ อาทิ ไทย จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และออสเตรเลีย จำนวนกว่า 250 คน ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาพยาบาลและองกรค์การศึกษาพยาบาลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของพยาบาลที่พึงประสงค์ เผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้ทางการพยาบาล เพิ่มคุณภาพการบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกต่อไป

   นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะทางปัญญา และการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหลายสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศในอนาคต อันจะก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทั้งในด้านความรู้ ความร่วมมือในการทำวิจัยในระดับนานาชาติ การฝึกอบรมระยะสั้น การประชุมวิชาการนานาชาติ อันจะก่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ก้าวทัน และแข่งขันกับนานาชาติได้ นอกจากนี้แล้วยังคาดว่า การประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาตินี้ จะเป็นการขยายมุมมองของนักศึกษาพยาบาลในการรับรู้และตระหนักถึงความหลากหลายของมนุษย์ รวมทั้ง การให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยตามบริบทที่แตกต่าง ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลยังสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงความรู้ด้านการพยาบาลและให้การดูแลที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นสำหรับสังคมโลกต่อไป

 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ประยุ...

นศ. แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล

นศ. แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบา...

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ปฐมนิเทศ นศ. แลกเปลี่ยนจาก University Muhammadiyah Yogyakarta ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับนศ. แลกเปลี่ยนจาก CIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับนศ. แลกเปลี่ยนจาก CIEE

นศ. แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล

นศ. แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบา...

ปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Stikes Muhammadiyah Pringsewu

ปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Stikes Muhammadiyah Pringsewu

นศ. แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล

นศ. แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบา...

ปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Stikes Muhammadiyah Gombong

ปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Stikes Muhammadiyah Gombong

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แลกเปลี่ยน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แล...

ปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangzhou University of Chinese Medicine

ปฐมนิเทศ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangzhou University of Chinese Me...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แลกเปลี่ยน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล นศ.แล...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาพยาบาล

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.