คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตผู้บริหารการพยาบาล จากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตหรือผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารการพยาบาล เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้น เพื่อเป็นเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะของสังคมอย่างยั่งยืนทั้งของไทยและประเทศในภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “ความท้าทายของผู้นำทางการพยาบาลยุค 4.0” ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณาจารย์ ผู้บริหารการพยาบาล ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป กระตุ้นให้มีการพัฒนาและการสร้างผลงานวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลงานด้านการวิจัยระหว่าง คณาจารย์ ผู้บริหารการพยาบาล ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ“การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรฤกษ์ การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “กลยุทธ์การนำองค์กรพยาบาลเข้าสู่ยุค 4.0” โดย พว.กาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พว.เบญจมาศ แสนแสง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พว.รุจิรางค์ วรรณ์ธนาทัศน์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม และการนำเสนอนวัตกรรมของผู้นำทางการพยาบาล โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป กว่า 180 คน

 
 
 
 
เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)...

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน...

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ" รุ่นที่ 15

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหล...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพแบบ SKT”

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ  เรื่อง  “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พั...

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “ก้าวทันยุค : พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไตเรื้อรัง” (Update : CKD care for Nurse Case Managers )

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล มหาวัทยาลัยขอนแก่นและมูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง "แนวทางดูแลสุขภาพคนไทยในยุค 4.0" วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทย...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 4

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุ...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.