คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


          ระบบสุขภาพชุมชนในสังคมไทยมีความกว้างขวาง และเยื่อยมโยงขยายครอบคลุมไปถึงระบบร่วมของความเป็นสาธารณสุขและความเป็นชุมชนที่ต้องร่วมกันสร้างสังคม ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ มีสังคมที่เกื้อกูลกันและมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่หนุนเสรอมซึ่งกันและกัน ระบบสุขภาพชุมชนมิอาจเกิดขึ้นได้เฉพาะบุคคลและครอบครัว แต่ต้องเกิดเป็นสุขภาวะร่วมขิงชุมชน หรือสังคมโดนรวมจึงจะยั่งยืน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายของพยาบาลชุมชน” เพื่อเป็นการท้าทายความคิดในการพัฒนาบทบาทของพยาบาลในการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานในองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และการดำเนินการเชิงธุรกิจ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานที่ขยายขอบเขตที่กว้างขวางออกไปของพยาบาล
          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง เรื่อง “การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายของพยาบาลชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและบทบาทพยาบาลในฐานะผู้จัดการระบบสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจแนวติดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเข้าใจบทบาทพยาบาลในการจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเข้าใจบทบาทพยาบาลในฐานะผู้จัดการระบบสุขภาพที่เป็นรูปธรรมจากประเด็นที่คัดสรร อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล
          โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “พยาบาลในฐานะผู้จัดการระบบสุขภาพ” โดย รศ. ดร.ขนิษฐา นันทบุตร การบรรยายพิเศษ “บทบาทพยาบาลชุมชนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพชุมชน” โดย ผศ.ดร.อรสา กงตาล และการอภิปราย “รูปแบบบทบาทพยาบาลชุมชนในฐานะผู้จัดการระบบสุขภาพพชุมชน” ประเด็นที่คัดสรร กรณีศึกษา โดย ดร.เกษร วงศ์มณี สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พว.อาคา รัฐวงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พว.ณภาภัช ควรดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พว.ปิยนุช ไชยสาสน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กว่า 100 คน

 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมสัมมนา Responsible conduct of Research and Research In...

รับสมัครเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)...

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน...

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพแบบ SKT”

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ  เรื่อง  “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแล...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.