คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 4

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 4


          ผู้ป่วยบาดเจ็บ เป็นบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน กลไกการบาดเจ็บอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน การดูแลผู้บาดเจ็บครบวงจรเป็นการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยอาศัยการบูรณาการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พยาบาลผู้ให้บริการสุขภาพจึงต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตามแนวคิดการดูแลประชากรกลุ่มผู้บาดเจ็บแบบครบวงจร
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 4 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยความร่วมมือของศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด และกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเจ็บแบบครบวงจร มีทักษะในการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้ทั้งการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ทักษะการใช้สารสนเทศและการจัดการข้อมูลทางการพยาบาล และสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟู ทั้งนี้โดยฝึกปฏิบัติงานภายใต้การทำงานแบบสหสาขาวิทยาการและผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรม และผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 6 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวนกว่า 45 คน
          ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “การบริการสุขภาพผู้ป่วยบาดเจ็บจำเป็นอย่างยิ่งต่อระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบัน การยึดหลักการดูแลผู้บาดเจ็บครบวงจรโดยอาศัยการบูรณาการและประสานงานการป้องกันการบาดเจ็บและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผสมผสานระหว่างการดูแลจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับภูมิภาคนั้น ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดความพิการของผู้บาดเจ็บได้
พยาบาลเป็นบุคคลากรที่มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การให้บริการสุขภาพผู้ป่วยบาดเจ็บ พยาบาลจำเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การจัดการระบบการดูแลผู้บาดเจ็บแบบครบวงจร โดยยึดแนวทางการทำงานโดยมีผู้ป่วยบาดเจ็บเป็นศูนย์กลางและร่วมมือกับสหสาขาวิทยาการตามมาตรฐานสากล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด และกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและพัฒนาการจัดการระบบการดูแลผู้บาดเจ็บแบบครบวงจร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการระบบการดูแลผู้บาดเจ็บแบบครบวงจร การพัฒนาแนวทางในการบริการผู้บาดเจ็บแบบครบวงจรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้ และที่สำคัญเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อไป”


 
 
 

โครงการอบรมสัมมนา Responsible conduct of Research and Research In...

รับสมัครเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)...

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน...

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพแบบ SKT”

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ  เรื่อง  “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแล...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.