คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

               การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของการให้บริการสาธารณสุขซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โรคติดต่อหลายโรคในประเทศลดลงอย่างรวดเร็วด้วยการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง การให้การบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนั้นผู้รับบริการจะต้องได้รับบริการที่ถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัยและได้รับการดูแลในคุณภาพที่มีมาตรฐานสูง อย่างไรก็ตาม พบว่าจากการติดตามประเมินผลและการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพบว่า ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมภูมิกันโรคในระดับที่ต้องปรับปรุงในด้านหลักการให้วัคซีนและเทคนิคการให้บริการ การจัดทำทะเบียน การจัดการลูกโซ่ความเย็น การดูแลภายหลังการให้วัคซีน ซึ่งพบว่าปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการคือ การฝึกอบรมการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่

               เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ดร.นพ. จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ให้เกียรติกล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 40 คน และผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก สปป.ลาว จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2561

               ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคและนำไปสู่การลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรด้านอื่นๆอีกด้วย ซึ่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่สำคัญ คือ การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคที่มีความจำเป็นให้ครอบคลุมจำนวนโรคให้มากที่สุด ให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายสูงที่สุด ประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน วัคซีนที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงและต้องมีความปลอดภัย ดังนั้นการจัดอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น”

 

 
 
   
   

โครงการอบรมสัมมนา Responsible conduct of Research and Research In...

รับสมัครเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)...

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน...

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพแบบ SKT”

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ  เรื่อง  “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดูแล...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.