รับสมัครเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

2. นำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

 

เนื้อหา

มโนทัศน์ หลักการ ความสำคัญ ของการสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอน กระบวนการและวิธีการสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรและการใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา

 

วิทยากร

จิราภรณ์ เหลืองไพลินทร์

 

ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง

 

วันที่อบรม อังคารที่ 17 ธันวาคม 2562      เวลา 09.00-16.00 น.

 

จำนวน 60 คน      กลุ่มที่สามารถสมัครได้ นักศึกษา / บุคลากร มข. /

 

ค่าสมัคร ฟรี (นักศึกษา) / ฟรี (บุคลากร มข.) /

 

สถานที่ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ห้องสมุด)

 

สมัครได้ที่ : https://app.gs.kku.ac.th/training/tr/coursedetail/251/h/tr2019

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2564

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2...

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 13

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพา...

KM: How to Develop an Impactful Research Program

KM: How to Develop an Impactful Research Program

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 256...

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพย...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสานวิธี"

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผส...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Systematic reviews protocol development Workshop

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม Systematic reviews protocol development W...

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ETHICS: Nurse and Human & Bio-medical Research

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่ว...

ขอเชิญร่วมเข้าประชุมวิชาการ The Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing ครั้งที่ 12

ขอเชิญร่วมเข้าประชุมวิชาการ The Sigma Theta Tau International Hon...

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับฟัง/อบรม Intellectual Property

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับฟัง/อบรม Intellectual Property

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับฟัง/อบรม Proposal Clinics

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับฟัง/อบรม Proposal Clinics

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมรับฟังการนำเสนอ Key Result Research Program 2

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมรับฟังการนำเสนอ Key...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.