รับสมัครเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร (บรรยายเป็นภาษาไทย)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

2. นำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

 

เนื้อหา

มโนทัศน์ หลักการ ความสำคัญ ของการสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอน กระบวนการและวิธีการสืบค้นและการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรและการใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา

 

วิทยากร

จิราภรณ์ เหลืองไพลินทร์

 

ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง

 

วันที่อบรม อังคารที่ 17 ธันวาคม 2562      เวลา 09.00-16.00 น.

 

จำนวน 60 คน      กลุ่มที่สามารถสมัครได้ นักศึกษา / บุคลากร มข. /

 

ค่าสมัคร ฟรี (นักศึกษา) / ฟรี (บุคลากร มข.) /

 

สถานที่ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ห้องสมุด)

 

สมัครได้ที่ : https://app.gs.kku.ac.th/training/tr/coursedetail/251/h/tr2019

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนานว...

โครงการอบรมสัมมนา Responsible conduct of Research and Research In...

รับสมัครเข้าอบรมการสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

Nursing Education and Curriculum Design in Japan

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

รับสมัครอบรม Research clinic and Publication

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)...

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน...

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 2

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบ...

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพแบบ SKT”

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมาธิเพ...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.