ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “อัตลักษณ์และบทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน อย่างครบวงจร” ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

รื่อง “อัตลักษณ์และบทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน อย่างครบวงจร”

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561

 

เดิม โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เปลี่ยนเป็น   ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น

 

 

 

  กลุ่มเป้าหมาย : รับจำนวน   190  คน    ประกอบด้วย

                 1. ศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ

รุ่นที่ 1-3  (140 คน)

                 2. พยาบาลวิชาชีพทั่วไป (50 คน)

 

 

ช่องทางการสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

          1.โดยตรง ได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย  ชั้น  1   อาคาร  6  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                            

          2.สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็ปไซต์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร จัดส่งไปที่ คุณฉวีวรรณ  วันสาสืบ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่  123 หมู่ที่ 16  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ทางโทรสาร 043-202435

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รูปแบบการอบรม  : ประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย เสวนา และการนำเสนอผลงาน

 

ค่าลงทะเบียน :  

                   ศิษย์เก่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการ

                   ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ  รุ่นที่ 1-3  ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท

                   พยาบาลวิชาชีพทั่วไป ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท

การชำระเงินค่าลงทะเบียน :  (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

โดยสามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี  ดังนี้

  1.  ชำระเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 6  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
  2.   โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ชื่อบัญชี  โครงการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มข.  เลขที่บัญชี  551-408472-4

             หมายเหตุ : สำหรับผู้โอนเงินขอให้ท่านส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครให้ชัดเจน  ส่งไปที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสืบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  

ทางโทรสาร 043-202435 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(คณะ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-202435, 043-202407 ต่อ 117

 

*หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล*

 

Downloand

- หนังสือประชาสัมพันธ์

- โครงการ

- กำหนดการ

- ใบสมัคร

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.