ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่)

รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562

  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กลุ่มเป้าหมาย : รับจำนวน 48 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติทั่วไป

-เป็นพยาบาลวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่หมดอายุ

คุณสมบัติเฉพาะ

-เป็นผู้มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรค  ต่อการศึกษาอบรม

 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ จำนวน 50 หน่วยคะแนน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 18  มกราคม  2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2562

สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 28 มกราคม 2562 (สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม    ในวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2562

(ดูรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการอบรม  ได้ที่ Website :  http://nu.kku.ac.th)

 

จึงใคร่ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพในสังกัดของท่านสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ  ดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

  1. สมัครโดยตรง ได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://nuresearch.kku.ac.th   หรือ  goo.gl/1kx9v6

         สำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์   ขอให้จัดส่งหรือไฟล์ใบสมัครพร้อมหลักฐานชุดที่มีลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ       ไปที่ คุณฉวีวรรณ     วันสาสืบ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่  123  หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

โทรศัพท์ 043-202435,043-202407 ต่อ 117 โทรสาร 043-202435, 043-348301  

หรือทาง  e-mai :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Download รายละเอียดโครงการ/ใบสมัครได้ที่ 

Website : http://nu.kku.ac.th

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ (Download)

บันทึกขออนุมัติจัดอบรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

รายละเอียดโครงการ (Download) *ฉบับแก้ไข 11 ต.ค. 2561

ใบสมัคร (Download) *ฉบับแก้ไข 11 ต.ค. 2561

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.