การบริหารวิชาการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สุวิทวัส

การศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทศึกษา)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 

การศึกษา : ปริญญาโท ค.ม. (อุดมศึกษา)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.