สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา ธนัฐธีรกุล

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา อังศุภากร

การศึกษา : ปริญญาโท : วท.ม.(เภสัชศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วกาญจน์ เสือรัมย์

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing        

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

                      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด.(การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

 

อาจารย์ ประกายแก้ว ศิริพูล

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)     

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)      

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ จุฑามาศ พายจะโปะ

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์อุไรวรรณ สร้อยอุดม

การศึกษา :   ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ขวัญกมล ลาดเสนา   

การศึกษา :    ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย 

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด.(การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

 

อาจารย์ ณริดา รัตนอัมพา

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพเด็ก)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ภวรรณตรี พลเยี่ยม

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล

การศึกษา :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.