สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ศิริพูล

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล เกิดผล

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

การศึกษา : ปริญญาเอก ศศ.ด. พัฒนศาสตร์   

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา ธนัฐธีรกุล

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภา อังศุภากร

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. เภสัชศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วกาญจน์ เสือรัมย์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลครอบครัว

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล        

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]  

 

อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing        

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

                      

อาจารย์ อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลเด็ก       

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

 

อาจารย์ ประกายแก้ว ศิริพูล

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)     

Email :

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

อาจารย์ นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลเด็ก      

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ จุฑามาศ พายจะโปะ

การศึกษา : ปริญญาตรี : พย.บ.(พยาบาลศาสตร์)     

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์อุไรวรรณ สร้อยอุดม

การศึกษา :   

Email : 

อาจารย์ขวัญกมล ลาดเสนา   

การศึกษา :    

Email : 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th