สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน


   

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

การศึกษา : Ph.D. (Nursing)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์    

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล   

การศึกษา :ปริญญาโท Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

อาจารย์ เปรื่องจิตร ฆารรัศมี 

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช 

การศึกษา :  ปรด.(การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เสนา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลศึกษา

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

อาจารย์ อรุณณี ใจเที่ยง 

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

อาจารย์ นพนันท์ ชัยภูมิ

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์นิศาชล บุบผา

การศึกษา : 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th