สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน


   

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

การศึกษา : Ph.D. (Nursing)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์    

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล   

การศึกษา :ปริญญาโท Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

อาจารย์ เปรื่องจิตร ฆารรัศมี 

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช 

การศึกษา :  ปรด.(การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เสนา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลศึกษา

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

อาจารย์ อรุณณี ใจเที่ยง 

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

อาจารย์ นพนันท์ ชัยภูมิ

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D.Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ 

การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. นานาชาติ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์    

การศึกษา :ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร. กิตติภูมิ ภิญโญ

การศึกษา : 

Email :

 

รองศาสตราจารย์เพชรไสว ลิ้มตระกูล

การศึกษา : 

Email :

   

รองศาสตราจารย์พิมภา สุตรา

การศึกษา : 

Email :

 

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

   

อาจารย์ ขนิษฐา พรมกระโทก

การศึกษา : 

Email :

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.