สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

Print

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์    

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล   

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช 

การศึกษา :  ปริญญาเอก ปรด. (การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เสนา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลศึกษา

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

    

อาจารย์ ดร. อรุณณี ใจเที่ยง 

การศึกษา : ปริญญาเอก ปรด. (การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

   

อาจารย์ นพนันท์ ชัยภูมิ

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D.Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ 

การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. นานาชาติ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์    

การศึกษา :ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร. กิตติภูมิ ภิญโญ

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. (การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อาจารย์ ดร. นิศาชล บุบผา

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. (การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รองศาสตราจารย์เพชรไสว ลิ้มตระกูล

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

รองศาสตราจารย์พิมภา สุตรา

การศึกษา : ปริญญาโท วท.ม. 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

   

อาจารย์ ขนิษฐา พรมกระโทก

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.