สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

 

Lights

Lorem ipsum donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

 
Lights

Lorem ipsum donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

     

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ลี่ทองอิน

การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. นานาชาติ   

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์  

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ สุบินดี

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร.นัดดา คำนิยม

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

           

อาจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์

การศึกษา :  ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ       

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ สุภาวดี เที่ยงธรรม

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การพยาบาลผู้สูงอายุ       

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

 

อาจารย์ สาวิตรี สมมงคล

การศึกษา : ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์    

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th