สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D.Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ 

การศึกษา : ปริญญาเอก พย.ด. นานาชาติ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์    

การศึกษา :ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th