สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

 

    

รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรฤกษ์  

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชนก จันทชุม    

การศึกษา : ปริญญาเอก วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์    

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา จำปามูล  

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing 

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร   

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. การพยาบาล  

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วรธงชัย       

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล 

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. การบริหารการพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th