ส่วนกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สุวิทวัส  

การศึกษา : ปริญญาเอก ปร.ด. ไทยศึกษา

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

  

รองศาสตราจารย์เพชรไสว ลิ้มตระกูล

การศึกษา : ปริญญาโท : วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

รองศาสตราจารย์พิมภา สุตรา

การศึกษา : 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]


อาจารย์ผู้ช่วยสอน

การผดุงครรภ์ขั้นสูง

            

อาจารย์มนฤดี  มโนรัตน์    

การศึกษา :    

Email : การพยาบาลผู้สูงอายุ

                                             

อาจารย์พัชร โชติชัยสถิตย์

การศึกษา :   

Email : 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th