สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Print

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D.Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

       

อาจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D.Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรชนก แก้วจันทา

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ จันทพิมพ์

การศึกษา : ปริญญาเอก ปรด. การพยาบาล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ชมพูนุท กาบคำบา

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ จุไรพร สัมพุทธานนท์

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ณิชกุล ขันบุตรศรี

การศึกษา : ปริญญาโท พย.ม. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

 

อาจารย์ ดร.ขวัญสุดา ชื่นอารมณ์

การศึกษา : 

Email :