สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Print

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์

การศึกษา : ปริญญาเอก : Ph.D. Nursing

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรชนก แก้วจันทา

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ จันทพิมพ์

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปรด. (การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ชมพูนุท กาบคำบา

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

อาจารย์ จุไรพร สัมพุทธานนท์

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ ณิชกุล ขันบุตรศรี

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม. (พยาบาลศาสตร์)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก] 

 

อาจารย์ ดร.ขวัญสุดา บุญทศ

การศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด. (การพยาบาล)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]

 

อาจารย์ รุ่งอรุณ โทวันนัง

การศึกษา : ปริญญาโท : พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอาจารย์ [คลิก]