งานยุทธศาสตร์และการคลัง

  1. ภารกิจ
  2. โครงสร้าง
  3. บุคลากร

งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานด้านการจัดทำแผน คณะฯ การประสานการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้คณะฯ การวางแผน การใช้งบประมาณคณะฯ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณคณะฯ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของคณะฯ มีภารกิจย่อยดังนี้

การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

(1) การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน

(2) การจัดทำงบประมาณเงินรายได้

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 115

โทรศัพท์ติดต่อภายใน : 115

ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 นางสาววรรณพา นามสีฐาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  1. ภารกิจ
  2. โครงสร้าง
  3. บุคลากร
ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย  งานประกันคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระบบประกันคุณภาพขององค์กร รวมทั้งประสานงาน กับองค์กรภายนอกในการดำเนินกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีภารกิจย่อยดังนี้
(1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบการจัดเก็บเอกสารรายงานสิ่งพิมพ์
(2) การรายงานข้อมูลสารสนเทศ หรือรายงานเกี่ยวกับสถานภาพด้านการประกันคุณภาพ
(3) จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเสนอต่อผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
(4) รวบรวมตัวชี้วัด และการประเมินคุณภาพที่ครอบคลุมมาตรฐานการประเมินของ IQA มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สกอ., สมศ. สื่อสารให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์รับทราบ
(5) จัดทำรายงานการประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(6) ประมวลผลการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไข
(7) ติดตามรายงานการประเมินคุณภาพของสถาบันสมทบต่อ สภามหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 144 โทรศัพท์ภายใน : 14นางนภาภรณ์ สุวรรณเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

  1. ภารกิจ

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับหรือทดแทนช่องว่างทางสมรรถนะ (Competency gap) ในการปฏิบัติงานทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน โดยเฉพาะในสายผู้สอนเป็นเจ้าภาพหลักในโครงการพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพเข้าสู่การเป็นอาจารย์ และกำหนดแผนการพัฒนาอาจารย์ ให้มีคุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรทุกระดับของคณะฯ ในระยะยาว การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหาและคัดเลือก การดูแลระบบสวัสดิการ การสร้างแรงจูงใจ

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.