กลุ่มภารกิจงานบริหารงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

  1. ภารกิจ
  2. โครงสร้าง
  3. บุคลากร

งานพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรี เพื่อให้มีคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ในทุกด้านมีภารกิจย่อย คือ

(1) งานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated learning Program) ซึ่งดำเนินการจัดทำโครงการ บันทึกโครงการ ตรวจสอบนักศึกษาร่วมโครงการ ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

(2) งานโครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ดำเนินการอนุมัติโครงการ กำกับดูแล และดำเนินโครงการ สรุปประเมินผลโครงการ และงบประมาณ

(3) งานประสานงานกับผู้ปกครองและครอบครัวของนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและให้ทุนการศึกษาในรูปแบบของทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนผูกพัน และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ครอบคลุมถึง การจ้างงาน และงานส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษา ได้แก่ การติดตามเยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆ การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพและอื่น ๆ

งานวินัยนักศึกษา งานส่งเสริมวินัยนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมวินัยนักศึกษา และ สอบสวนวินัยนักศึกษาในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือกระทำผิดวินัยต่างๆ

งานวิจัยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานวิจัยแนะแนวและให้คำปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาการดำรงบทบาทในวิชาชีพ และการให้คำปรึกษานักศึกษาในปัญหาทั้งด้านการเรียน การเงิน และปัญหาส่วนตัว

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 155

โทรศัพท์ภายใน : 155

งานพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  1. ภารกิจ
  2. เกี่ยวกับ
  3. บุคลากร

งานพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน การจัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะพิเศษและเฉพาะทางให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ วิชาการ และเชิงสังคมของนักศึกษา

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 155

โทรศัพท์ภายใน: 155

  

ปรัชญา

นักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับทั้งความรู้ วิชาการและการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ( Academic with life skills) ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งวิชาการและกิจการนักศึกษา ( Service to help the targets ) ปรับปรุง พัฒนางานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ( Lifely service provide )

วิสัยทัศน์

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงานหลัก ที่รองรับการบริหารวิชาการและการบริหารกิจการนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พยาบาล

พันธกิจ

สนับสนุนวิชาการ สานกิจกรรม มุ่งนำคุณภาพ

เป้าหมาย

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ มีคุณภาพและมาตรฐานกิจกรรมการบริการได้รับการยอมรับและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ

 

นางรัชนี ชาสิงห์แก้ว           นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรัญยา พิชิตวงศ์ชัย  นักวิชาการศึกษา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

  1. ภารกิจ
  2. โครงสร้าง
  3. บุคลากร

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าประสานงานการคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าติดตามเยี่ยมศิษย์เก่า และการติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต การประมวลผลงานของบัณฑิตได้แก่การได้รับรางวัลและการได้รับยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ

 

ติดต่อเรา : โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 155

โทรศัพท์ภายใน : 155

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th