In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำแห่งเอเชีย มุ่งสร้างคุณค่า คุณธรรมและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะของสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • ด้านการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ที่ประกอบด้วย วิทยา จริยา ปัญญา
  • ด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลและ ทางสุขภาพอนามัยให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
  • ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกระดับ
  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไว้ให้คงอยู่ สืบต่อไป

สร้างคน

ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะร่วมกันที่สำคัญ คือ เป็นผู้มีความรู้ลึกในศาสตร์ทางการพยาบาล เป็นผู้มีวิจารณญาณ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้ที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม

สร้างองค์ความรู้

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางพยาบาลและทางสุขภาพอนามันที่ตอบสนองต่อสังคมโดยการทำวิจัยเพื่อทดสอบและแสวงหาความรู้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของปัญหาและความต้องการของชุมชนอีสาน สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการพยาบาล นำความรู้จากการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมถ่านทอดวิทยาการที่เหมาะสมกับชุมชน

สร้างสรรค์สังคม

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ซึ้งในศาสตร์ทางการพยาบาลและให้การพยาบาลอย่างเป็นวิชาชีพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามจรรยาวิชาชีพ ชี้นำทิศทางทางการพยาบาลที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

E-Resources in Nursing