พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  1. หลักสูตร
  2. ปรัชญา
  3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  5. แผนการเรียน
  6. คำอธิบายรายวิชา

ชื่อหลักสูตร    

 

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.

สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ            หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาษาที่ใช้        ภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยเป็นหลัก และรับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี หรือได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น            เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและสอนปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจิตเวช รวมถึงสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์บริการเฉพาะทาง ชุมชนและหมู่บ้าน

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ   ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเชื่อว่า การพยาบาลที่เป็นเลิศจะต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์มุ่งผลิตพยาบาลให้เป็นผู้มีวิทยา จริยา และปัญญาในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลที่เป็นองค์รวมด้วยความเอื้ออาทรและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ในทุกภาวะสุขภาพและทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามปรัชญาของคณะ มหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพทั้งระดับประเทศและสากล โดยมีความเชื่อในองค์ประกอบทางการพยาบาล ดังนี้    

             ผู้ใช้บริการ มีความหมายครอบคลุมถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน  ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความเป็นองค์รวมของร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้บริการมีความหลากหลายและซับซ้อนตามพัฒนาการของชีวิตและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตในสังคม ตลอดจนประสบการณ์ด้านสุขภาพและความเจ็บป่วย ผู้ใช้บริการมีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ มีศักดิ์ศรีและคุณค่าในตนเองที่ควรแก่การยอมรับ มีสิทธิในการตัดสินใจ มีอิสระในการเลือกกระบวนการและวิธีการในการดูแลตนเอง

            สิ่งแวดล้อม หมายถึงปัจจัยหรือสรรพสิ่ง ที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ใช้บริการตลอดทุกช่วงชีวิต สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ

            สุขภาพของผู้ใช้บริการ เป็นบูรณาการในการทำหน้าที่ของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ใช้บริการเพื่อนำไปสู่สุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม

            การพยาบาล เป็นการใช้กระบวนการพยาบาลร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล ข้อค้นพบจากการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวมและเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บำบัดดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุ ในทุกภาวะสุขภาพ และทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ

            การจัดการศึกษาทางการพยาบาล เป็นระบบและกระบวนการต่อเนื่องในการเตรียมบัณฑิตพยาบาลโดยการสอนและการจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้เป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บำบัดดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุ ในทุกภาวะสุขภาพ และทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ  โดยจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนพึ่งพาตนเองและส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ตามปรัชญาของคณะ มหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาวะของสังคมที่ยั่งยืน ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศชาติและขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น

2. มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม

3. มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุกระดับของภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการพยาบาลสุขภาพ

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้การพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้ใช้บริการ

5. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป

6. มีทักษะในการคิด สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม

7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร

8. มีความเป็นผู้นำ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรทางการพยาบาล

9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการแสดงออกเหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีมในการให้บริการทางด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ

10. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทรและมีจิตใจของการบริการ

11. สนใจใฝ่รู้และมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง  

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ และ

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

 

โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

145

หน่วยกิต

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

 

- หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

9

หน่วยกิต

 

 

- หมวด 2 การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์

6

หน่วยกิต

 

 

- หมวด 3 คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม

3

หน่วยกิต

 

 

- หมวด 4 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

6

หน่วยกิต

 

 

- หมวด 5 ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์

6

หน่วยกิต

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

109

หน่วยกิต

 

 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

29

หน่วยกิต

 

 

- กลุ่มวิชาชีพ

80

หน่วยกิต

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียน 4 ปีการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000101   

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication

 3(3-0-6)
000130

ทักษะการรู้สารสนเทศ 
Information Literacy Skills

 3(3-0-6)
000132

ชีวิตกับสุนทรียะ
Life and Aesthetics

 3(3-0-6)
000155

พันธะทางสังคมของพลเมือง
ACivic Social Engagement                          

 3(3-0-6)
000168

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                                
HCritical Thinking and Problem Solving

 3(3-0-6)
261 111

สารัตถะทางการพยาบาล 
The Essence of Nursing 

2(2-0-4)
261 113

จิตวิทยาพัฒนาการตลอดช่วงวัย 
Life Span Developmental Psychology

2(2-0-4)
261 111

วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

2
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 21

 21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000102   

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
English for Academic Purpose I (EAP I)

 3(3-0-6)
000156

พหุวัฒนธรรม 
Multiculturalism

 3(3-0-6)
000157

พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 
Citizenship and Globalization

 3(3-0-6)
261181

สารสนเทศและการสื่อสารทางสุขภาพ
Health Information and Communication                    

 2(2-0-4)
361 112

กายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล                                 
Anatomy for Nurses

 4(3-3-8)
362 212

จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล 
Microbiology for Nurses

3(2.5-1.5-6)
363 212

ชีวเคมีสำหรับพยาบาล 
Biochemistry for Nurses

3(3-0-6)
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 21

 42

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 114  

การสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงวัย 
Health Promotion Throughout the Life Span               

 2(2-0-4)
261 115

โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล
Nutrition for Nurses

1(1-0-2)
367 112

สรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 
Physiology for Nurses

 3(2-3-5)
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 6

 48

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261211   

การประเมินภาวะสุขภาพ 
Health Assessment

 2(1-2-2)
261 212

การบำบัดทางการพยาบาล 
Nursing Therapeutics

 4(2-4-4)
261 215

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
Fundamental Nursing Practice                                

 2(0-8-4)
261 221

การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 
Adult Health Nursing I

 3(3-0-6)
261 231

การพยาบาลสุขภาพเด็ก 1                             
Child Health Nursing I

 2(2-0-4)
364 212

ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล 
Parasitology for Nurses

2(1.5-1.5-4)
365 212

พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล 
Pathology for Nurses

2(2-0-4)
366 212

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 1 
Pharmacology for Nurses I

2(2-0-4)
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 19

 67

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000 103   

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purpose II (EAP II)               

 3(3-0-6)
261 222

การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2 
Adult Health Nursing II

 3(3-0-6)
261 225

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 
Adult Health Nursing Practice I

 2(0-8-4)
261 232

การพยาบาลสุขภาพเด็ก 2             
Child Health Nursing II

 3(3-0-6)
261 235

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 1 
Child Health Nursing Practice I

3(0-12-6)
261 241

การพยาบาลสุขภาพจิต 
Mental Health Nursing

2(2-0-4)
366 222

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 2 
Pharmacology for Nurses II

2(2-0-4)
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 18

 85

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 245  

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต  
Mental Health Nursing Practice                              

 1(0-4-2)
xxx xxx

วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course

2
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 3

 88

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 311   

ชีวสถิติสำหรับพยาบาล 
Biostatistics for Nurses                         

 2(2-0-4)
261 325

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2 
Adult Health Nursing Practice II                           

 2(0-8-4)
261 335

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 2 
Child Health Nursing Practice II

 2(0-8-4)
261 351

การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1  
Community Health Nursing I

 3(3-0-6)
261 352

วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาล 
Epidemiology for Nurses

1(1-0-2)
261 355

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 
Community Health Nursing Practice I

1(0-4-2)
261 361

การพยาบาลผู้สูงอายุ 
Gerontological Nursing

3(3-0-6)
261 371

การผดุงครรภ์ 1 
Midwifery I

3(3-0-6)
xxx xxx

วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course

2
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 19

 107

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
000 162   

ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
Life and Modern Technology                              

 3(3-0-6)
261 341

การพยาบาลจิตเวช 
Psychiatric Nursing

 2(2-0-4)
261 353

การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 
Community Health Nursing II

 2(2-0-4)
261 354

การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล 
Basic Medical Care for Nurses

 2(0-8-4)
261 356

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 
Community Health Nursing Practice II

2(0-8-4)
261 365

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
Gerontological Nursing Practice

3(3-0-6)
261 372

การผดุงครรภ์ 2 
Midwifery II

3(3-0-6)
261 381

การวิจัยทางการพยาบาล 
Nursing Research

3(3-0-6)
261 391

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล 
Law and Ethics in Nursing Profession

2(2-0-4)
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 21

 128

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 445   

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 
Psychiatric Nursing Practice                            

 2(0-8-4)
261 475

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1 
Midwifery Practice I

 3(0-12-6)
261 481

การจัดการทางการพยาบาล 
Nursing Management                                        

 2(2-0-4)
261 491

โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล 
Nursing Innovation Projects

 2(0-6-4)
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 9

 137

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
261 476  

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2 
Midwifery Practice II                         

 3(0-12-6)
261 492

สัมมนาแนวโน้มและประเด็นทางการพยาบาล 
Seminars on Trends and Issues in Nursing            

 1(1-0-2)
261 495

ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด 
Comprehensive Nursing Practice

4(0-16-8)
 

รวมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 8

 145

000 101     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)
English for Communication                                

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    ไม่มี                   
     การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมได้
     Development of listening, speaking, reading and writing English language skills, communication in social settings.

000 102     ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1     3(3-0-6) 
English for Academic Purpose I (EAP I)             
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   000 101 หรือเทียบเท่า
     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทางวิชาการ
     Development of basic English language skills, basic language for general and academic English.

000 103     ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2     3(3-0-6)
English for Academic Purpose II (EAP II)           
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    000 102 หรือเทียบเท่า
     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง  ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ
     Development of advanced English language skills, advanced language for general and academic English.

000 130     ทักษะการรู้สารสนเทศ     3(3-0-6)
Information Literary skills                                   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไม่มี
     แนวคิดและความสำคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
     Concepts and important of information, processes development of information literary skill, information searching, selecting sources of information, evaluation of information values, information analysis and synthesis, information composition and presentation in various formats.

000 132     ชีวิตกับสุนทรียะ     3(3-0-6)
Life and Aesthetics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    ไม่มี
     ความหมายและความสำคัญของสุนทรียะกับชีวิต สุนทรียะในธรรมชาติ สุนทรียะในบุคคล สุนทรียะในศิลปะและวัฒนธรรม คุณค่าของสุนทรียะ สุนทรียพัฒนา
     Meaning and importance of life and aesthetics, aesthetics, aesthetics in the nature, aesthetics in human being, aesthetics in arts and cultures, values of aesthetics and life, aesthetics development.

000 155     พันธะทางสังคมของพลเมือง     3(3-0-6)
Civic Social Engagement                                    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    ไม่มี
     แนวคิด หลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธะทางสังคมของพลเมือง วิธีการสร้าง และการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตสำนึกทางศีลธรรมของพลเมือง รูปแบบการพัฒนาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธีตามบรรทัดฐานและภาระรับผิดชอบทางสังคมของพลเมือง เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติสุข
     Concept, principles and body of knowledge of Civic Social Engagement, means for forming and socializing of social ideology, development process for public mind and moral conscientiousness of citizens, development models and behavior of peaceful participation according to social norms and social accountability for self-development, community and social development with justice and peaceful living together in society.

000 156     พหุวัฒนธรรม      3(3-0-6)
Multiculturalism                                                 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่มี
     วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของมนุษย์
     Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai culture and Isan culture, impact of cultural changes on society and human way of life.

000 157     พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์     3(3-0-6)
Citizenship and Globalization                             
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      ไม่มี 
     ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์
     Definition and development of globalization, globalization and global social change, relationship and impacts of globalization on the world society and human, cultures, technology, economics, politics, nature and environments, responsibility of the global citizens on changes, impacts of globalization.

000 162      ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่     3(3-0-6)
Life and Modern Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       ไม่มี
     วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคมและธรรมชาติ
     Modern science and technology, information and communication technology, nanotechnology, biotechnology, genomic technology, and other modern technologies; trends of technology development in the future; impacts of technological development on life, society, and the nature.

000 168       การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา      3(3-0-6)
Critical Thinking and Problem Solving               
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
     หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิดและตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม
     Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching, reasoning, thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding to criticism with responsiveness, scientific and social problem solving processes.

*261 111       สารัตถะทางการพยาบาล       2(2-0-4)
The Essence of Nursing                                      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
     วิวัฒนาการและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล วิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาลกระบวนการขัดเกลาเข้าสู่วิชาชีพ แนวคิดองค์รวม ศาสตร์ทางการพยาบาลกับการพยาบาลองค์รวม การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มโนมติและกระบวนทัศน์ทางการพยาบาล มนุษย์ในมิติองค์รวมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดสุขภาพในเชิงแบบแผนหน้าที่ กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้
     Evolution and development of the nursing profession, evolution of the nursing discipline, socialization into nursing, concept of holism, nursing science and holistic nursing care, humanized nursing care, nursing concepts and nursing paradigm, man in holistic and environmental dimensions, concept of health in functional health patterns, nursing process and utilization.

*261 113        จิตวิทยาพัฒนาการตลอดช่วงวัย      2(2-0-4)
Life Span Developmental Psychology                     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       ไม่มี
     รากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จากพัฒนาการของมนุษย์ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม-วัฒนธรรม การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา เชาวน์ปัญญา วุฒิภาวะและพัฒนาการตามวัย บุคลิกภาพและการปรับตัวนับแต่การปฏิสนธิสู่วัยชรา ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ 
     Foundations of human behaviors through human development of physical,emotional and socio-cultural aspects, perception, motivation, learning and problem solving, intelligence, maturity and developmental stages, personality and adjustment from conception to senescence, theories related to human development.

*261 114        การสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงวัย      2(2-0-4)
Health Promotion Throughout the Life Span       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        ไม่มี
     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพกับการเสริมสร้างพลังอำนาจ การสร้างเสริมสุขภาพกับการปรับพฤติกรรม กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงวัย
     Concepts and theories related to health promotion, health promotion and empowerment health promotion and behavioral modification, strategies for health promotion throughout the life span.

*261 115        โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล        1(1-0-2)
Nutrition for Nurses                                            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        ไม่มี
     ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลทุกวัยและทุกภาวะสุขภาพ  ประเภทของอาหารบำบัด วิถีทางการให้อาหารบำบัด อาหารแลกเปลี่ยน หลักการจัดอาหารเพื่อบำบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ การดัดแปลงสารอาหารให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของโรค อาการแสดงและสภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น
     Significance of nutrients on health, energy and nutrient needs, nutritional status assessment of individuals across life-span and health state, types of diet therapy, pathways of diet therapy, principles of diet therapy and health-promotion diet, modification of therapeutic diet upon individual’s health conditions, symptoms, and local culture.

*261 181        สารสนเทศและการสื่อสารทางสุขภาพ        2(2-0-4)
Health Information and Communication             
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน         ไม่มี
      คำจำกัดความและความสำคัญของสารสนเทศทางสุขภาพ การเข้าถึง ค้นหา และการใช้ข้อมูลทางสุขภาพ  การสื่อสารเชิงมนุษยสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธภาพ การติดต่อสื่อสารทางสุขภาพ การทำงานเป็นทีม ปัญหาการสื่อสารในงานการพยาบาลและการไกล่เกลี่ย การสื่อสารในการสร้างเสริมสุขภาพ การตลาดเพื่อสังคม
      Definition and the importance of health information, access, search, and use of health Information, interpersonal relationship and rapport-building, health communication, teamwork, problems related to communication in nursing and mediation, communication in health promotion, social marketing.

*261 211        การประเมินภาวะสุขภาพ        2(1-2-2)
Health Assessment                                             
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        361 112(#) , 367 112(#) รายวิชาควบ 261 212
     การประเมินภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมในผู้ใช้บริการ ตลอดทุกช่วงอายุ ทักษะที่เกี่ยวข้องในการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินทางด้านจิตสังคม จิตวิญญาณ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ
     Holistic health assessment of clients across life span, skills related to health assessment, relationship establishment, history taking, physical examination, psycho-social and spiritual health assessment, laboratory reading, special investigation to define health state of the clients.

*261 212         การบำบัดทางการพยาบาล         4(2-4-4)
Nursing Therapeutics                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        361 112(#) , 367 112(#) รายวิชาควบ 261 211
     แนวคิดและหลักการบำบัดทางการพยาบาล ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบำบัดการพยาบาลพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม
     Concepts and principles of nursing therapeutics, practice to develop essential skills in fundamental nursing to help, support, and promote health of clients of all ages using holistic approach.

*261 215        ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน        2(0-8-4)
Fundamental Nursing Practice                            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       261 111(#), 261 114(#) รายวิชาควบ 261 211, 261 212
     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใช้บริการทุกวัยที่เจ็บป่วยระดับน้อยถึงปานกลางโดยใช้กระบวนการพยาบาล และให้ความสำคัญที่การประเมินภาวะสุขภาพการบำบัดทางการพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพ
     Holistic nursing practice and health promotion in clients of all ages with mild to moderate illness using nursing process, the emphasis is on health assessment, nursing therapeutics, and health promotion.

*261 221        การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1       3(3-0-6)
Adult Health Nursing I                                        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        261 114(#), 361 112(#), 367 112(#) รายวิชาควบ 261 211
     แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต เรื้อรัง และการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน การผ่าตัด มะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด นรีเวชวิทยา การสูญเสีย  ความโศกเศร้าและการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต
     Concepts related to health status in adults, holistic nursing and health promotion in adult patients with acute and critical illnesses, chronic illness and rehabilitation related to common health problems, infection, immune system, operation, cancer, gastrointestinal system, liver and biliary system, endocrine system, cardio-vascular system, gynecology, loss, grief, and end-of-life care.

*261 222         การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2         3(3-0-6)
Adult Health Nursing II                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       261 221(#)
      การพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต เรื้อรัง และการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย คือ  ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์และนรีเวชวิทยา ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก อุบัติเหตุและสาธารณภัย
      Holistic nursing and health promotion in adult patients with acute and critical illnesses, chronic illness and rehabilitation related to common health problems include respiratory system, neurological system, musculoskeletal system, urinary and gynaecology system, integumentary system, eye-ear-throat-nose, accident and disaster.    

*261 225         ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1        2(0-8-4)
Adult Health Nursing Practice I 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        261 215, 261 221(#)
      ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยระดับปานกลางโดยใช้กระบวนการพยาบาล รวมถึงทักษะการดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ  ทักษะการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
      Holistic nursing practice and health promotion in the adult clients with moderate to severe illness using nursing process, caring skills for adult clients with health problems, team working, and systematic problem solving.

*261 231       การพยาบาลสุขภาพเด็ก 1        2(2-0-4)
Child Health Nursing I                                        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       261 113(#), 261 114(#) รายวิชาควบ 261 211
     นโยบายสุขภาพเด็ก ทฤษฎีในการดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมของเด็กที่พบบ่อยในท้องถิ่น การให้การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการในเด็ก กิจกรรมการเล่นตามพัฒนาการ  การปรับพฤติกรรม การให้ความรู้และคำแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
     Policies related to child health care, theories related to child health care from birth to adolescence, assessment of growth and development, common health and behavioral problems related to child health, holistic nursing in child health nursing, health promotion and prevention in children and adolescents, immunization, nutritional status of the children, developmental activities, behavioral modification, parental education in promoting growth and development of the children.

*261 232      การพยาบาลสุขภาพเด็ก 2      3(3-0-6)
Child Health Nursing II                                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     261 231(#)
     สุขภาพเด็กและการเจ็บป่วยตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นที่เจ็บป่วยในระยะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรังผลกระทบจากการเจ็บป่วยต่อครอบครัว การปรับตัวเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การพยาบาลเด็กอย่างเป็นองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่นโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตที่เป็นปกติสำหรับเด็กและครอบครัว
     Child health care and illness from birth to adolescence in a period of critical, acute,and chronic illness, effects of illness on the families, adjustment to hospitalization, holistic child health nursing, health promotion and prevention for children and adolescents focus on family-centered approach, continuing care, promotion of normal life experiences for children and families.

*261 235       ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 1        3(0-12-6)
Child Health Nursing Practice I                           
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       261 231(#)
     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการเด็กและวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการพยาบาล การบำบัดทางการพยาบาลที่เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนสุขภาพของบุคคลแบบองค์รวมในวัยเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง เจ็บป่วยระดับเล็กน้อยถึงปานกลางในโรงพยาบาลและสถานบริการอื่นๆ
     Holistic nursing practice and health promotion in the children and adolescents using nursing process and nursing therapeutics to assist and support holistic health of children and adolescents in normal health status, increased risk status, and mild to moderate illness in hospitals and other facilities.

*261 241      การพยาบาลสุขภาพจิต         2(2-0-4)
Mental Health Nursing                                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       261 113(#)
      แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม การใช้กระบวนการพยาบาล รวมถึงการใช้เครื่องมือในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต แนวทางการพยาบาลองค์รวมเน้นการ ส่งเสริมการจัดการความเครียดและการเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ การคิดเชิงบวก การครองสติ และการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
     Concepts, Theories, and factors influencing mental health, Mental health problems and their impacts on individuals, family and society, Nursing process, assessment tools, mental health analysis, holistic nursing focusing on stress management and coping skills, emotional management, positive thinking, mindfulness, and basic counseling.  

*261 245      ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต       1(0-4-2) 
Mental Health Nursing Practice                           
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       รายวิชาควบ 261 241
     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยเน้นการฝึกการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต การประเมินภาวะสุขภาพจิต การให้คำปรึกษา และ กระบวนการพยาบาลผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพจิต พัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
     Holistic nursing practice and mental health promotion among vulnerable individuals or groups at increased risk for mental health problems. Emphasizing on developing therapeutic relationships, therapeutic communications, mental health assessment, counseling, and nursing process in mental health care as well as developing mental health nursing innovation

*261 311       ชีวสถิติสำหรับพยาบาล         2(2-0-4)
Biostatistics for Nurses                                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่มี
     หลักชีวสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้อมูลสถิติชีพ การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ
     Principle of biostatistics in health sciences, vital statistics,  data collection, data management, data presentation, descriptive statistics, estimation, hypothesis testing, t-test, analysis of  variance, correlation analysis, categorical data analysis.

*261 325       ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2       2(0-8-4)
Adult Health Nursing Practice II                          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      261 222(#),  261 225(#)
     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยใช้กระบวนการพยาบาล และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้รับบริการผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน  ทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
     Holistic nursing practice and health promotion in the adult clients with moderate to severe illnesses using nursing process and related research findings to increase caring skills for adult clients  with complicated health problems, basic skills for medical devices and technology, team working, and systematic problem solving.

*261 335       ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 2        2(0-8-4)
Child Health Nursing Practice II                          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    261 232(#),  261 235(#)
     การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการเด็กและวัยรุ่น ที่มีภาวะเจ็บป่วยระดับปานกลางถึงรุนแรง รวมถึงเจ็บป่วยในระยะวิกฤติ เฉียบพลัน เรื้อรังโดยใช้กระบวนการพยาบาลและการมีส่วนร่วมของครอบครัว
     Holistic nursing practice and health promotion for children and adolescents with moderate to severe illness including crisis, acute, and chronic illnesses using nursing process and family participation.

*261 341         การพยาบาลจิตเวช          2(2-0-4)
Psychiatric Nursing                                            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    261 241(#)
     การให้การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม และการสร้างเสริมสุขภาพ ในบุคคลที่มีการเจ็บป่วยทางจิตในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล การจัดการในภาวะวิกฤต การให้การพยาบาลผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรง ผู้มีความผิดปกติ วิตกกังวล ซึมเศร้า ภาวะเพ้อสับสน หลงผิด ประสาทหลอน การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด การบำบัดด้วยยา การให้สุขภาพจิตศึกษาและการให้การปรึกษา การบำบัดด้วยกิจกรรมกลุ่มบำบัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช
     Holistic nursing care and mental health promotion of individuals with mental illness in acute and chronic states using nursing process, crisis intervention, management of aggressive behaviors, anxiety, depression, delirium, delusion and hallucination, various therapeutic models including milieu therapy, medication, psycho=education, counseling, group therapy, laws related to psychiatric nursing.

*261 351         การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1         3(3-0-6)
Community Health Nursing I                               
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    ไม่มี
     แนวคิด เกี่ยวกับชุมชน ภาวะสุขภาพชุมชนและการพยาบาลชุมชน ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพชุมชน การดูแลครอบครัว การจัดการกลุ่มเฉพาะต่างๆ ในชุมชน กระบวนการพยาบาลชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและและการจัดการโครงการสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
     Concepts related to community, community health status and community health , nursing health problems of the community, causes and factors related to community health, family care, care for specific groups of client in the community, holistic community health nursing process and community health project management for health promotion of the community.

*261 352         วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาล         1(1-0-2) 
Epidemiology
for Nurses                                    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    ไม่มี
     แนวคิดทางวิทยาการระบาด ขอบเขต แนวคิดหลายสาเหตุของการเกิดโรค การวัดการป่วยและการตาย การพรรณนาการกระจายของโรค วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด การควบคุมและป้องกันโรค และการประยุกต์วิทยาการระบาดในการพยาบาลชุมชน ตลอดจนการดูแลกลุ่มเสี่ยง
     Concepts of epidemiology, scope, different etiological concepts. Morbidity and Mortality, description of distribution, methods of epidemiology, control and prevention of diseases, and the application of epidemiology in community nursing, care for high-risk groups.

*261 353        การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2        2(2-0-4)
Community Health Nursing II                              
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              261 351(#)
     การใช้ประชากรศาสตร์ในการศึกษาภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยในครอบครัวและชุมชนวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน การจัดการสาธารณภัย
     Utilization of demographic in studying health and illness in the family and community, culture and health behaviors, community development and community participation, health system, primary health care, disaster management and environmental health management.

*261 354      การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล       2(2-0-4)
Basic Medical Care for Nurses                            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน         ไม่มี
     ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้น การวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยในชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้นประกอบด้วย การรักษาด้วยยา การผ่าตัดเล็ก การเย็บแผล อุบัติเหตุฉุกเฉิน การช่วยเหลือดูแลและการส่งต่อ
     Scope and role of nurses in basic medical care, diagnosis of common diseases in community, basic medical care including medication, minor surgery, suture, accident and emergency, primary care and referral.

*261 355      ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1       1(0-4-2)
Community Health Nursing Practice I                 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              รายวิชาควบ 261 351
     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและสร้างเสริมสุขภาพ  โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน และเน้นที่การดูแลครอบครัว
     Community nursing practice with holistic approach and health promotion focuses on factors related to health of individuals, families, groups, and community.  The emphasis is on family care.

*261 356        ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2        2(0-8-4)
Community Health Nursing Practice II                 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              261 355(#) รายวิชาควบ 261 353
     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนอย่างเป็นองค์รวม การรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลชุมชนในการวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อให้บริการในกลุ่มคนหรือในประเด็นที่คัดสรร  และพัฒนาบริการร่วมกับทีมผู้ให้บริการเพื่อออกแบบบริการ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผล
     Community nursing practice with holistic approach, basic medical care in the primary health care unit, health promotion in community, the application of community nursing process in analyzing service activities for group of people or based on selected issues, working with the primary care unit team to develop nursing services, implement, and evaluate.

*261 361       การพยาบาลผู้สูงอายุ          3(3-0-6)
Gerontological Nursing                                      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
     แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมมโนทัศน์  เจตคติ  และระบบสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยา จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ แนวคิดสำคัญในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง และระยะสุดท้าย    การใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  การให้การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะเสี่ยง ชะลอความเสื่อมของสุขภาพ  ฟื้นฟูสภาพ  และการดูแลประคับประคองผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย รวมทั้งการดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ
     Principles of gerontological nursing include concepts, attitudes, and healthcare system related to elderly; aging theories; physiological, psychosocial, and spiritual changes in the elderly; concepts of continuity of care and health promotion for elderly focusing on their stages of health (healthy, acute or chronic illness, and end-stage of life); the applications of nursing process and holistic care to assess common health problems in the elderly, to develop health promotion, to prevent risks and deterioration of health, to promote rehabilitation, and to provide proper palliative care to older people with illnesses and in the end-stage of life; and care for elderly caregiver.    

*261 365       ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ        2(0-8-4)
Gerontological Nursing Practice                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน         261 361(#)     
     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม  ภายใต้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยใช้องค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแล ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
     Gerontological nursing practice includes holistic approach, nursing process designed for elderly with acute and chronic illnesses, the application of knowledge in gerontological nursing to promote health, prevent illnesses, care for and provide support to the elderly, and promote their rehabilitation. 

*261 371       การผดุงครรภ์ 1          3(3-0-6)
Midwifery I                                                           
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        ไม่มี
     การพยาบาลองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ และการประเมินความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ การทำคลอดปกติและการประเมินความเสี่ยงจากการคลอด การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
     Holistic nursing and health promotion for the women and families during pregnancy, intrapartum, and postpartum periods, parenthood preparation, family planning, antenatal care and assessment for risk in pregnancy, normal delivery and assessment for risk in delivery, care of normal postpartum mother and newborn child, promoting parent and child bonding, breastfeeding promotion.

*261 372        การผดุงครรภ์ 2        3(3-0-6)
Midwifery II                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              261 371
     การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีที่มีภาวะเสี่ยงสูงหรือมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมถึงการสิ้นสุดการตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์
     Holistic nursing and health promotion for the women and families with high risk or complications during pregnancy, intrapartum and postpartum, pregnancy termination care, counseling on reproductive technology management.

*261 381       การวิจัยทางการพยาบาล          3(3-0-6)
Nursing Research                                               
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              261 311(#)
     ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยตามกระบวนการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการพยาบาล จรรยาบรรณนักวิจัย
     Research methodology, critical analysis and evaluation of research findings based on research process, for utilization in nursing practice, ethical considerations for researchers.

*261 391       กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล       2(2-0-4)
Law and Ethics in Nursing Profession                     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          ไม่มี
     กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ การพัฒนาตนเองและความรับผิดชอบทางจริยธรรมของพยาบาล ทฤษฎีจริยศาสตร์และหลักจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล การประยุกต์ทฤษฎีและหลักจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
     Law and the scope of nursing and midwifery practice, Self development and ethical responsibilities in nursing, theory of value and the ethical principles in nursing profession, the application of theories and ethical principles in nursing practice.

 *261 445       ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช        2(0-8-4)
Psychiatric Nursing Practice                               
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              261 245 ,  261 341(#)
     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตในโรงพยาบาลแบบเป็นองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลที่เจ็บป่วยทางจิต กระบวนการพยาบาลในการช่วยเหลือบุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม   
     Psychiatric nursing practice with holistic approach for persons with mental illness in a hospital.  Mental health promotion for mentally ill clients.  Nursing process in helping persons with mental illness to take care of themselves properly.

*261 475       ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1       3(0-12-6)
Midwifery Practice I                                            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              261 372
     ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิด โดยเน้นในภาวะปกติ  ฝึกทำคลอดปกติและให้บริการวางแผนครอบครัว
     Midwifery practice with holistic approach and health promotion for the  women andfamilies during pregnancy, intrapartum, postpartum periods, including newborns, focuses on normal condition. Practice of normal delivery and family planning.

*261 476         ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2          3(0-12-6)
Midwifery Practice II                                           
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              261 475
     ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ เพิ่มพูนทักษะการทำคลอดปกติและการพยาบาลทารกแรกเกิด
     Midwifery practice with holistic approach and health promotion for the women and families during pregnancy, intrapartum, and postpartum periods, both in normal and abnormal conditions. Increase practice of normal delivery and newborn nursing care.

*261 481        การจัดการทางการพยาบาล       2(2-0-4)
Nursing Management                                          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
     ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่และหลักการจัดการ  กระบวนการจัดการทางการพยาบาลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการคุณภาพการบริการพยาบาล การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาลในปัจจุบัน
     Modern management theory and principles of management, nursing management process, human resource management, quality management of nursing services, management in nursing informatics,  leadership theories, nursing leadership competency, nursing leadership development, trends and issues in current nursing management.

*261 491       โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล       2(0-6-4)
Nursing Innovation Projects                               
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              261 381(#)
      วิเคราะห์สภาพประเด็นปัญหาสุขภาพที่คัดสรร และสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่คัดสรร และสร้างเสริมสุขภาพ
      Situational analysis of selected health problems, development of nursing project for the management of selected health problems and health promotion.

*261 492        สัมมนาแนวโน้มและประเด็นทางการพยาบาล        1(1-0-2)
Seminars on Trends and Issues in Nursing        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี      
     แนวโน้มและประเด็นทางการพยาบาลในปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพพยาบาลและการให้บริการด้านสุขภาพ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มและประเด็นทางการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในแนวโน้มและประเด็นทางการพยาบาลที่คัดสรร
     Current trends and issues in nursing which influence nursing profession and health services, key aspects of trends and issues, nurses’ role in responding to change in selected trends and issues in nursing.

*261 495      ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด      4(0-16-8)
Comprehensive Nursing Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              สอบผ่านทุกรายวิชาชีพที่กำหนดในหลักสูตร
      ฝึกประสบการณ์การพยาบาลตามหลักการจัดสหกิจศึกษา ปฏิบัติบทบาทพยาบาลในขอบเขตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ
      Comprehensive nursing practice in accordance to concept of cooperative education. practice nurses’ roles under the scopes of nursing laws and regulations, and under the supervision of registered nurses in health care settings.

**361 112      กายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล       4(3-3-8)
Anatomy for Nurses                                            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
      ความรู้พื้นฐานของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อของร่างกาย ระบบปกคลุมร่างกายระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท อวัยวะสัมผัสพิเศษ เลือดและอวัยวะในระบบน้ำเหลืองระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ฝีเย็บและเชิงกราน ระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
      Basic knowledge of the structures and functions of the cells, body tissues, Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, special sense organs, blood and lymphoid organs, endocrine system, circulatory and lymphatic system, respiratory system, digestive system, perineum and pelvis, urinary system, and reproductive system.

**362 212        จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล        3(2.5-1.5-6)
Microbiology for Nurses                                     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
     ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและอิมมูโนวิทยา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัสที่ก่อโรคในคน การเก็บสิ่งส่งตรวจ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการสาธารณสุข
     Fundamental knowledge in microbiology and immunology. Pathogenic bacteria, fungi and viruses. Collection and handing of specimens. Role of microbes in public welfare.

**363 112        ชีวเคมีสำหรับพยาบาล          3(3-0-6)
Biochemistry for Nurses                                     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
     องค์ประกอบทางเคมีภายในเซลล์และระบบบัฟเฟอร์ในร่างกาย เคมีของกรดอะมิโนและโปรตีนและโปรตีน เอนไซม์ วิตามิน โคเอนไซม์  เมแทบอลิซึมเบื้องต้น ฮอร์โมนเบื้องต้น เคมีของคาร์บอไฮเดรต เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต เคมีของลิพิด เมแทบอลิซึมของโปรตีน เมแทบอลิซึมผสมผสาน เคมีของนิว คลีโอไทด์และกรดนิเคอิก เมแทบอลิซึมของนิวคลิโอไทด์ การสังเคราะห์ดีเอนเอ อาร์เอนเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พอร์ไฟริน ฮีม และเลือด
     Chemical compositions of living cells and biological buffer, chemistry of amino acid and protein, enzymes, vitamins, coenzymes, introduction to metabolism, introduction to hormone, chemistry of carbohydrate, carbohydrate metabolism, chemistry of lipid, lipid metabolism, protein metabolism, integration to metabolism, chemistry of nucleotide and nucleic acid, nucleotide metabolism. DNA, RNA and protein synthesis, control o  expression of gene, prophyrin heme and blood.

**364 212       ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล           2(1.5-1.5-4)
Parasitology for Nurses                                      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
     รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต การระบาด พยาธิวิทยาและอาการ การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อปรสิต แมลง และเห็บ ไร ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ รวมทั้งการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ
     Morphology, life cycle, epidemiology, pathology and symptomatology, laboratory diagnosis, treatment, prevention and control of the infection of parasites, insects, ticks, and mites which are medical significance. Collection and transportation of parasitological specimens.

**365 212        พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล         2(2-0-4)
Pathology for Nurses                                          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี
     โรคในระดับเซลล์และการปรับตัวของเซลล์ การอักเสบและซ่อมแซม เนื้องอกและมะเร็ง  ความผิดปกติของระดับสมดุลน้ำและการไหลเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันร่างกายและอันตรายที่สืบเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อโรคกรรมพันธุ์ โภชนาการ โรคสืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อม และการเก็บตัวอย่างทางพยาธิวิทยา
     Cellular disease and cellular adaptation, inflammation and repair. Tumors and cancer. Disorder of fluid and blood circulation balance. Body immune and hazards caused by immune system, infection diseases, genetic diseases, nutritional disorder, environment-caused disease. Pathological specimen collection.

 **366 212       เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 1        2(2-0-4)
Pharmacology for Nurses I                                 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              367 112(#)
     เภสัชวิทยาและวิชาชีพพยาบาล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา เช่น รูปแบบของยาและวิธีบริหารยาหลักการทางเภสัชจลศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายจัดการกับยา และหลักการทางเภสัชพลศาสตร์กลุ่มยาที่จะศึกษา ได้แก่ ยาที่มีผลต่อระบบประสาทรอบนอก ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ยาที่มีผลต่อเมตาบอลิซึม เลือด ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
     Pharmacological and nursing, introduction to drug: dosage forms and methods of Administration, principles of pharmacokinetics concerning drug disposition of the body and principles of pharmacodynamics concerning actions of drug to the body. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug in various classes: drugs acting at peripheral synapses: drugs used in respiratory, renal, and cardiovascular systems: drugs affecting metabolism, blood, endocrine and reproductive systems.

**366 222         เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 2          2(2-0-4)
Pharmacology for Nurses II                                
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              366 212(#)
     เภสัชจลศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ยาต้านจุลชีพ ยารักษาโรคจากปรสิต ยารักษาโรคมะเร็ง ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวดและยาต้านอักเสบ ยาที่ใช้ในระบบประสาทกลาง รวมทั้งพิษวิทยาของสารพิษในสิ่งแวดล้อม
     Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobial drugs, cancer chemotherapeutic agents, drugs in the treatment of gastrointestinal diseases, drugs acting on central nervous system, analgesics and anti-inflammatory agents and toxicology of environment toxicants

**367 112       สรีรวิทยาสำหรับพยาบาล          3(2-3-5)
Physiology for Nurses                                        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน              ไม่มี 
     ความรู้พื้นฐานการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบรักษาอุณหภูมิของร่างกายและเมแทบอลิซึมในร่างกาย 
     Basic knowledge of human body working systems, i.e., nervous, muscular, respiratory, Circulatory, alimentary, excretory, endocrine, reproductive and metabolism and body temperature regulation.

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th