พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 1. หลักสูตร
 2. ปรัชญา
 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 5. แผนการเรียน

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :         พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):          พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):           พย.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):      Bachelor of Nursing Science

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):       B.N.S.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)
 • ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
 • การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และรับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดียว

 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นสากล เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะความรู้ความสามารถด้านการพยาบาล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการพยาบาลการพยาบาลที่เป็นองค์รวมด้วยความเอื้ออาทรและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดทางการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการดูแลระยะสุดท้ายแก่ผู้รับการพยาบาลทุกช่วงวัย ในทุกภาวะสุขภาพและทุกระดับบริการสุขภาพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้และผู้รับการพยาบาล เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทร มีจิตใจบริการและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับการพยาบาล
 2. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลในระดับพื้นฐาน
 3. มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม
 4. มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับการพยาบาลทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุกระดับของภาวะสุขภาพ และทุกระดับบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย และความรู้เชิงประจักษ์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้การพยาบาล รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้รับการพยาบาลและสนับสนุนการเพิ่มคุณค่าทางการพยาบาลอย่างสร้างสรรค์
 6. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
 7. มีทักษะในการคิด สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม
 8. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
 9. มีความเป็นผู้นำ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆและสถานการณ์สุขภาพทั้งในคลินิกและชุมชนและมีความสามารถในการบริหารจัดการทางการพยาบาล สามารถทำงานเป็นทีมในลักษณะ สหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ และ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด
 • กรณีรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

**ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

 1. นักศึกษาอาจมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างจำกัด ทำให้มีปัญหาในการเรียนในบางรายวิชาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทางเทคนิค เช่น วิชาเภสัชวิทยา พยาธิสรีรวิทยา เป็นต้น
 2. นักศึกษาส่วนใหญ่อาจมีข้อจำกัดด้านทักษะในการสืบค้นข้อมูล
 3. นักศึกษาอาจมีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม เช่น การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนต่างๆ ต้องจากบ้านและสังคมที่คุ้นเคย มาอยู่ร่วมกับนักศึกษาอื่นๆในมหาวิทยาลัย มีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมหลากหลายทั้งกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการจัดสรรแบ่งเวลาให้เหมาะสม

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

136

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

23

หน่วยกิต

หมวดวิชาวิชาชีพ

ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ

77

41

36

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต


 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1)   กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

000 101

ภาษาอังกฤษ 1

English I

3(3-0-6)

000 102

ภาษาอังกฤษ 2

English II

3(3-0-6)

000 103

ภาษาอังกฤษ 3

English III

3(3-0-6)

000 104

ภาษาอังกฤษ 4

English IV

3(3-0-6)

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

000 145

ภาวะผู้นำและการจัดการ

Leadership and Management

 

     3(3-0-6)

3)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9  หน่วยกิต

000 174

ทักษะการเรียนรู้

Learning Skills

       3(3-0-6)

000 175

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

Creative Thinking and Problem Solving

     3(3-0-6)

000 176

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

Creative Entrepreneurs

 

       3(3-0-6)

4)   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์

6 หน่วยกิต

 * NU 000 101

จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์

Human Developmental Psychology

3(3-0-6)

 * NU 000 102

สารสนเทศศาสตร์และการสื่อสารทางสุขภาพ

Health Informatics and Communication

3(3-0-6)

 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

23 หน่วยกิต

**MD 611 341

กายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล

Anatomy for Nurses

   3(2-3-6)

**MD 621 312

จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล

Microbiology for Nurses

 2(1.5-2-4)

**MD 631 312

ชีวเคมีสำหรับพยาบาล

Biochemistry for Nurses

1(1-0-2)

**MD 641 301

ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล

Parasitology for Nurses

1(1-0-0)

MD 652 302

พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล

Pathology for Nurses

2(2-0-4)

MD 662 303

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 1

Pharmacology for Nurses I

2(2-0-4)

MD 662 304

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 2

Pharmacology for Nurses II

2(2-0-4)

MD 671 301

สรีรวิทยาสำหรับพยาบาล

Physiology for Nurses

3(2-3-6)

**NU 111 101

การสร้างเสริมสุขภาพ

Health Promotion

1(1-0-2)

NU 111 102

โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล

Nutrition for Nurses

1(1-0-2)

**NU 112 101

ชีวสถิติสำหรับพยาบาล

Biostatistics for Nurses

1(1-0-2)

**NU 112 102

ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล

English for Nurses

3(3-0-6)

**NU 113 103

วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาล

Epidemiology for Nurses

1(1-0-2)


 

 

2) กลุ่มวิชาชีพ

77 หน่วยกิต

2.1)   ภาคทฤษฎี

41 หน่วยกิต

*NU 111 201

วิชาชีพการพยาบาล

Nursing profession

1(1-0-2)

*NU 111 202

ศาสตร์ทางการพยาบาล

Nursing Sciences

1(1-0-2)

**NU 111 203

การประเมินภาวะสุขภาพ

Health Assessment

1(1-0-2)

 

**NU 111 204

การบำบัดทางการพยาบาล

Nursing Therapeutics

2(2-0-4)

**NU 112 201

การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 

Adult Health Nursing I

3(3-0-6)

**NU 112 202

การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1

Community Health Nursing I

2(2-0-4)

 

**NU 112 203

การพยาบาลสุขภาพจิต

Mental Health Nursing

1(1-0-2)

**NU 112 204

การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2

Adult Health Nursing II

3(3-0-6)

**NU 112 205

การพยาบาลสุขภาพเด็ก 1

Child Health Nursing I

2(2-0-4)

**NU 112 206

การพยาบาลผู้สูงอายุ

Gerontological Nursing

3(3-0-6)

**NU 113 207

การพยาบาลจิตเวช

Psychiatric Nursing

2(2-0-4)

**NU 113 208

การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2

Community Health Nursing II

3(3-0-6)

*NU 113 209

การผดุงครรภ์ 1

Midwifery I

3(3-0-6)

**NU 113 210

การจัดการทางการพยาบาล

Nursing Management

2(2-0-4)

**NU 113 211

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

Law and Ethics in Nursing Profession

2(2-0-4)

 

16.   **NU 113 212  การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล                             2(2-0-4)

                            Basic Medical Care for Nurses

**NU 113 213

กระบวนการวิจัยและการใช้ประโยชน์การวิจัย

Research Process and Research Utilization

2(2-0-4)

**NU 113 214

การพยาบาลสุขภาพเด็ก 2

Child Health Nursing II

3(3-0-6)

**NU 113 215

การผดุงครรภ์ 2

Midwifery II

3(3-0-6)

 

2.2)  ภาคปฏิบัติ

 

 

36 หน่วยกิต

*NU 111 301

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ

Health Assessment Practice

1(0-3-2)

*NU 111 302

ปฏิบัติการบำบัดทางการพยาบาล

Nursing Therapeutics Practice

2(0-6-4)

**NU 112 303

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

Fundamental Nursing Practice

2(0-6-4)

**NU 112 304

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต

Mental Health Nursing Practice

1(0-3-2)

**NU 112 305

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1

Adult Health Nursing Practice I

2(0-6-4)

**NU 112 306

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1

Community Health Nursing Practice I

1(0-3-2)

**NU 113 309

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2

Adult Health Nursing Practice II

2(0-6-4)

**NU 113 310

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

Gerontological Nursing Practice

2(0-6-4)

**NU 113 311

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2

Community Health Nursing Practice II

2(0-6-4)

**NU 113 312

โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล

Nursing Innovation Projects

 

2(0-6-4)

**NU 113 313

 

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช

Psychiatric Nursing Practice

2(0-6-4)

**NU 113 314

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 1

Child Health Nursing Practice I

3(0-9-6)

**NU 114 316

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1

Midwifery Practice I

3(0-9-6)

**NU 114 317

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 2

Child Health Nursing Practice II

2(0-6-4)

**NU 114 318

ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล

Nursing Management practice

2(0-6-4)

**NU 114 319

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2

Midwifery Practice II

3(0-9-6)

**NU 785 320

ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด

Comprehensive Nursing Practice

4(0-12-8)

หมายเหตุ  

*   รายวิชาใหม่

**  วิชาเปลี่ยนแปลงใหม่

 

 • หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปิดสอน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.
Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Judi Bola Tangkas Slot Online Judi Bola Online Slot Online Poker Online Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Ceme Online Agen Slot Online Slot Online 2022 Poker Online 2022