พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 1. หลักสูตร
 2. ปรัชญา
 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 5. แผนการเรียน

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :         พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):          พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):           พย.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):      Bachelor of Nursing Science

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):       B.N.S.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)
 • ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
 • การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และรับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดียว

 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นสากล เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะความรู้ความสามารถด้านการพยาบาล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการพยาบาลการพยาบาลที่เป็นองค์รวมด้วยความเอื้ออาทรและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดทางการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการดูแลระยะสุดท้ายแก่ผู้รับการพยาบาลทุกช่วงวัย ในทุกภาวะสุขภาพและทุกระดับบริการสุขภาพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้และผู้รับการพยาบาล เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทร มีจิตใจบริการและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับการพยาบาล
 2. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลในระดับพื้นฐาน
 3. มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม
 4. มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับการพยาบาลทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุกระดับของภาวะสุขภาพ และทุกระดับบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย และความรู้เชิงประจักษ์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้การพยาบาล รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้รับการพยาบาลและสนับสนุนการเพิ่มคุณค่าทางการพยาบาลอย่างสร้างสรรค์
 6. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
 7. มีทักษะในการคิด สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม
 8. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
 9. มีความเป็นผู้นำ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆและสถานการณ์สุขภาพทั้งในคลินิกและชุมชนและมีความสามารถในการบริหารจัดการทางการพยาบาล สามารถทำงานเป็นทีมในลักษณะ สหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ และ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด
 • กรณีรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

**ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

 1. นักศึกษาอาจมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างจำกัด ทำให้มีปัญหาในการเรียนในบางรายวิชาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทางเทคนิค เช่น วิชาเภสัชวิทยา พยาธิสรีรวิทยา เป็นต้น
 2. นักศึกษาส่วนใหญ่อาจมีข้อจำกัดด้านทักษะในการสืบค้นข้อมูล
 3. นักศึกษาอาจมีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม เช่น การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนต่างๆ ต้องจากบ้านและสังคมที่คุ้นเคย มาอยู่ร่วมกับนักศึกษาอื่นๆในมหาวิทยาลัย มีสังคมที่กว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมหลากหลายทั้งกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการจัดสรรแบ่งเวลาให้เหมาะสม

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

136

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

23

หน่วยกิต

หมวดวิชาวิชาชีพ

ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ

77

41

36

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต


 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1)   กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

000 101

ภาษาอังกฤษ 1

English I

3(3-0-6)

000 102

ภาษาอังกฤษ 2

English II

3(3-0-6)

000 103

ภาษาอังกฤษ 3

English III

3(3-0-6)

000 104

ภาษาอังกฤษ 4

English IV

3(3-0-6)

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

000 145

ภาวะผู้นำและการจัดการ

Leadership and Management

 

     3(3-0-6)

3)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9  หน่วยกิต

000 174

ทักษะการเรียนรู้

Learning Skills

       3(3-0-6)

000 175

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

Creative Thinking and Problem Solving

     3(3-0-6)

000 176

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

Creative Entrepreneurs

 

       3(3-0-6)

4)   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์

6 หน่วยกิต

 * NU 000 101

จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์

Human Developmental Psychology

3(3-0-6)

 * NU 000 102

สารสนเทศศาสตร์และการสื่อสารทางสุขภาพ

Health Informatics and Communication

3(3-0-6)

 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

23 หน่วยกิต

**MD 611 341

กายวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาล

Anatomy for Nurses

   3(2-3-6)

**MD 621 312

จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล

Microbiology for Nurses

 2(1.5-2-4)

**MD 631 312

ชีวเคมีสำหรับพยาบาล

Biochemistry for Nurses

1(1-0-2)

**MD 641 301

ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล

Parasitology for Nurses

1(1-0-0)

MD 652 302

พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล

Pathology for Nurses

2(2-0-4)

MD 662 303

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 1

Pharmacology for Nurses I

2(2-0-4)

MD 662 304

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 2

Pharmacology for Nurses II

2(2-0-4)

MD 671 301

สรีรวิทยาสำหรับพยาบาล

Physiology for Nurses

3(2-3-6)

**NU 111 101

การสร้างเสริมสุขภาพ

Health Promotion

1(1-0-2)

NU 111 102

โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล

Nutrition for Nurses

1(1-0-2)

**NU 112 101

ชีวสถิติสำหรับพยาบาล

Biostatistics for Nurses

1(1-0-2)

**NU 112 102

ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล

English for Nurses

3(3-0-6)

**NU 113 103

วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาล

Epidemiology for Nurses

1(1-0-2)


 

 

2) กลุ่มวิชาชีพ

77 หน่วยกิต

2.1)   ภาคทฤษฎี

41 หน่วยกิต

*NU 111 201

วิชาชีพการพยาบาล

Nursing profession

1(1-0-2)

*NU 111 202

ศาสตร์ทางการพยาบาล

Nursing Sciences

1(1-0-2)

**NU 111 203

การประเมินภาวะสุขภาพ

Health Assessment

1(1-0-2)

 

**NU 111 204

การบำบัดทางการพยาบาล

Nursing Therapeutics

2(2-0-4)

**NU 112 201

การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 

Adult Health Nursing I

3(3-0-6)

**NU 112 202

การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1

Community Health Nursing I

2(2-0-4)

 

**NU 112 203

การพยาบาลสุขภาพจิต

Mental Health Nursing

1(1-0-2)

**NU 112 204

การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2

Adult Health Nursing II

3(3-0-6)

**NU 112 205

การพยาบาลสุขภาพเด็ก 1

Child Health Nursing I

2(2-0-4)

**NU 112 206

การพยาบาลผู้สูงอายุ

Gerontological Nursing

3(3-0-6)

**NU 113 207

การพยาบาลจิตเวช

Psychiatric Nursing

2(2-0-4)

**NU 113 208

การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2

Community Health Nursing II

3(3-0-6)

*NU 113 209

การผดุงครรภ์ 1

Midwifery I

3(3-0-6)

**NU 113 210

การจัดการทางการพยาบาล

Nursing Management

2(2-0-4)

**NU 113 211

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

Law and Ethics in Nursing Profession

2(2-0-4)

 

16.   **NU 113 212  การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล                             2(2-0-4)

                            Basic Medical Care for Nurses

**NU 113 213

กระบวนการวิจัยและการใช้ประโยชน์การวิจัย

Research Process and Research Utilization

2(2-0-4)

**NU 113 214

การพยาบาลสุขภาพเด็ก 2

Child Health Nursing II

3(3-0-6)

**NU 113 215

การผดุงครรภ์ 2

Midwifery II

3(3-0-6)

 

2.2)  ภาคปฏิบัติ

 

 

36 หน่วยกิต

*NU 111 301

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ

Health Assessment Practice

1(0-3-2)

*NU 111 302

ปฏิบัติการบำบัดทางการพยาบาล

Nursing Therapeutics Practice

2(0-6-4)

**NU 112 303

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

Fundamental Nursing Practice

2(0-6-4)

**NU 112 304

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต

Mental Health Nursing Practice

1(0-3-2)

**NU 112 305

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1

Adult Health Nursing Practice I

2(0-6-4)

**NU 112 306

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1

Community Health Nursing Practice I

1(0-3-2)

**NU 113 309

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2

Adult Health Nursing Practice II

2(0-6-4)

**NU 113 310

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

Gerontological Nursing Practice

2(0-6-4)

**NU 113 311

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2

Community Health Nursing Practice II

2(0-6-4)

**NU 113 312

โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล

Nursing Innovation Projects

 

2(0-6-4)

**NU 113 313

 

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช

Psychiatric Nursing Practice

2(0-6-4)

**NU 113 314

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 1

Child Health Nursing Practice I

3(0-9-6)

**NU 114 316

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1

Midwifery Practice I

3(0-9-6)

**NU 114 317

 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 2

Child Health Nursing Practice II

2(0-6-4)

**NU 114 318

ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล

Nursing Management practice

2(0-6-4)

**NU 114 319

ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2

Midwifery Practice II

3(0-9-6)

**NU 785 320

ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด

Comprehensive Nursing Practice

4(0-12-8)

หมายเหตุ  

*   รายวิชาใหม่

**  วิชาเปลี่ยนแปลงใหม่

 

 • หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต

 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปิดสอน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.