หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. รายวิชาในหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) 

ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Critical Care Nursing (Adult)

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) 

ภาษาอังกฤษ : Certificate in Critical Care Nursing Specialty (Adult)

ระยะเวลาการอบรม : 16 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน :  คนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

จำนวนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  64  คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่หมดอายุ
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอบรม
 • ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต อายุรกรรมศัลยกรรม
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หอผู้ป่วยระยะวิกฤต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

วัตถุประสงค์ทั่วไป   

                   ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  ระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบการพยาบาลและบทบาทพยาบาล เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์    การวัดผลลัพธ์ระบบสุขภาพและตัวชี้วัดทางสุขภาพการจัดการข้อมูลทางสุขภาพและการจัดทำฐานข้อมูลอย่างง่าย ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต ได้แก่ ความเครียดและการปรับตัว การเสริมสร้างพลังอำนาย การให้คำปรึกษา การจัดการายกรณี การพิทักษ์สิทธิ์ และจริยธรรมการพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต

วัตถุประสงค์เฉพาะ   : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

 1. วิเคราะห์/และเชื่อมโยงแนวคิดระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศได้
 2. อธิบายระบบการพยาบาลและบทบาทพยาบาลในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิได้ถูกต้อง
 3. อภิปรายแนวคิดและประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 4. อธิบายขั้นตอนและพัฒนาการปฏิบัติการ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ถูกต้อง
 5. วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์และสรุปข้อความรู้ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตได้ถูกต้อง
 6. อธิบายการวัดผลลัพธ์ระบบสุขภาพและตัวชี้วัดทางสุขภาพในผู้ป่วยระยะวิกฤตได้ถูกต้อง
 7. อภิบายการจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วยเฉพาะโรค และการจัดทำฐานข้อมูลอย่างง่ายได้ถูกต้อง
 8. อธิบายการนำแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตไปใช้ในผู้ป่วยระยะวิกฤตได้ถูกต้องและเหมาะสม

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตและมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตได้ เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลผู้ป่วยที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน มีทักษะในการประเมินและวางแผนการพยาบาล เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพ ทั้งนี้โดยฝึกหลักการทำงานแบบสหสาขาวิทยาการและมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ภายหลังการศึกษาอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

 1. อธิบายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลและบทบาทพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
 2. อธิบายแนวคิดภาวะเจ็บป่วยวิกฤต การบริหารจัดการในหน่วยวิกฤต การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตและบทบาทพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง
 3. ประเมินปัญหาสุขภาพ วินิจฉัยและการจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
 4. วิเคราะห์และคาดการณ์ในการป้องกันและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการพยาบาล   และรักษาผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ปลอดภัยและคุ้มค่า
 6. ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 7. วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างเหมาะสม
 8. ประสานความร่วมมือในวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ  เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล 2(2 – 0 – 4)

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก 2(1 – 2 – 4)

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 1 2(2 – 0 – 4)

วิชาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 2 4(4 – 0 – 8)

วิชาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 1 2(0 – 8 – 4)

วิชาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต 2 3(0 – 12 – 6)

สาขาการจัดการทางการพยาบาล

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. รายละเอียดวิชาในหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล 

ภาษาอังกฤษ : Nursing  Management Program

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล

ภาษาอังกฤษ : Certificate in Nursing  Management

ระยะเวลาการอบรม : 16 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน :  คนละ 40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) (รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ และกิจกรรมในหลักสูตร)

จำนวนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  56  คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริการการพยาบาลมาอย่างน้อย 5 ปี และ/หรือผู้บริหารการพยาบาลทุกระดับ และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม

สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต อายุรกรรมศัลยกรรม
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หอผู้ป่วยระยะวิกฤต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลขอนแก่น 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

วัตถุประสงค์ทั่วไป   

                   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการจัดการทางการพยาบาล และสามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารการพยาบาลได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ   : เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว คาดหวังว่าผู้รับการอบรมจะมีความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ด้านนโยบายสุขภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
 2. มีความรู้ด้านทฤษฎีที่ใช้ในการพยาบาล ตลอดจนแนวคิด หลักการและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
 3. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร และการจัดการที่นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการพยาบาล
 4. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพและการพยาบาล
 5. มีทักษะการใช้ผลวิจัยในการพัฒนางานบริหารการพยาบาล
 6. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะที่จำเป็นในการบริหารการพยาบาล
 7. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล
 8. สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์การบริหารการพยาบาลได้อย่างกว้างขวาง
 9. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารการพยาบาลได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานด้านการบริหารการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล 2(2 – 0 – 2)

วิชาการบริหารการพยาบาล  3(3-0-6)

วิชาการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพและการพยาบาล 2(2-0-4)

วิชาการวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล 2(2-0-4)

วิชาสัมมนาประเด็นปัญหาทางการบริหารการพยาบาล 1(1-0-2)

วิชาการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล 1(1-0-2)

วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 5(0-20-10)

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. รายวิชาในหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 

ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Neonat.al and Pediatric Critical Care Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต

ภาษาอังกฤษ : Certificate in Nursing Specialty in Neonatal and Pediatric Critical Care Nursing

ระยะเวลาการอบรม : 16 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน :  คนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รวมกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ
 • เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยทารกหรือเด็กวิกฤต
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
 • มีสุขภาพแข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์) ไม่ทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน (มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน)

 สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หออภิบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤต
 • ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หออภิบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต
 • โรงพยาบาลขอนแก่น หออภิบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤต 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

วัตถุประสงค์ทั่วไป   

                   ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายสุขภาพและบทบาทพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤตรวมทั้งครอบครัว การดูแลอย่างเป็นองค์รวม ตัดสินใจภายใต้กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวระยะวิกฤตและระยะสุดท้าย สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ ให้การพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตเฉพาะโรคที่มีปัญหาซับซ้อน พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยเฉพาะโรคโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถจัดการข้อมูลทางสุขภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ของผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตเฉพาะโรค มีทักษะพิเศษในการพยาบาลเฉพาะด้านทางคลินิกในผู้ป่วย เฉพาะโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน ตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูผู้ป่วยทารก เด็กวิกฤตและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์เฉพาะ   : เพื่อให้ผู้ศึกษาอบรมสามารถ

 1. อธิบายนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต และบทบาทพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
 2. ประเมินภาวะสุขภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลเฉพาะโรคของผู้ป่วยทารก เด็กวิกฤตและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้ถูกต้อง
 3. บูรณาการความรู้ แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กในระยะวิกฤต การบริหารจัดการในหน่วยวิกฤต การรักษาพยาบาล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการพยาบาล และวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยทารก
 5. และเด็กระยะวิกฤตอย่างเป็นองค์รวมได้อย่างถูกต้อง
 6. วิเคราะห์และคาดการณ์ในการป้องกัน จัดการภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทารก เด็กวิกฤต และครอบครัวได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 7. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมทางการพยาบาล เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน
 8. ให้ความรู้ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 9. ประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยทารก เด็กวิกฤตและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. วิเคราะห์ตัดสินใจในประเด็นกฎหมายจริยธรรม ในการดูแลผู้ป่วยทารก เด็กและครอบครัว ระยะวิกฤตและระยะสุดท้ายได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ผู้ศึกษาอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการความรู้เพื่อปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

1.    ภาคทฤษฎี                                                     จำนวนหน่วยกิต

10 

หน่วยกิต

 

2.    ภาคปฏิบัติ                                                     จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร

 

 

วิชาแกน : นโยบายสุขภาพและการพยาบาล

หน่วยกิต  (2-0-4)

วิชาบังคับ : การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก

หน่วยกิต (1.5-1-4)

วิชาเฉพาะสาขา

11 

หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี : จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิต

      -     การพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 1

หน่วยกิต (2-0-4)

      -     การพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 2

หน่วยกิต (4-0-8)

ภาคปฏิบัติ จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิต

      -     การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 1

หน่วยกิต (0-12-6)

      -     การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต 2

หน่วยกิต (0-8-4)

สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

 1. หลักสูตร
 2. รายละเอียด
 3. รายวิชาในหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย      : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Nurse Case Management for Chronicdisease (Diabetes and Hypertension)

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย      : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 

ภาษาอังกฤษ : Certificate of  Nursing  Specialty in Nurse Case Management for Chronicdisease (Diabetes and Hypertension)

ชื่อย่อ : ป.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

ระยะเวลาการอบรม : 16 สัปดาห์

สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ

 • หน่วยบริการเฉพาะโรคเรื้อรัง (คลินิกเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง) ในขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม อุดรธานี สกลนคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ ในโรงพยาบาลของอาจารย์นิเทศประจำแหล่งฝึก 
 • หน่วยบริการเฉพาะโรคเรื้อรัง (คลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง) ในเขตบริการสุขภาพที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงาน 

ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน

วัตถุประสงค์ทั่วไป   

                   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีความรู้และทักษะในการจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจนถึงระยะโรคลุกลามเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบต่างๆ  ทำให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย การรักษา การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการรักษาและการรักษาทางเลือกในกรณีที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการทางสุขภาพและค่าใช้จ่าย  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ   : ภายหลังการฝึกอบรมผู้รับการฝึกอบรมสามารถจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนี้

 1. วิเคราะห์ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ  กฎหมาย เศรษฐศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรายกรณี
 2. อธิบายแนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การจัดการเฉพาะโรค การจัดการรายกรณี และระบบบริการสุขภาพได้
 3. แสดงความสามารถในการการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในด้าน
 • การประเมินปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงของผู้ป่วย
 • การจัดการเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว                             
 • การจัดการระบบบริการสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร/หน่วยงาน                             
 • การจัดการสื่อสาร/ประสานทีม                          
 • การจัดการด้านแหล่งประโยชน์และการใช้ทรัพยากรสุขภาพ                          
 • การจัดการด้านข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ                            
 • การจัดการเชิงผลลัพธ์/คุณภาพ
 • การจัดการดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางปัญหาสุขภาพและจิตสังคม
 • การพิทักษ์สิทธิ ความเป็นธรรมแก่ ผู้ใช้บริการ ผู้ซื้อบริการ และผู้ให้บริการ          
 • การตัดสินเชิงจริยธรรมในการจัดการรายกรณี

วิชาแกน 2  หน่วยกิต     

ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ 2 (2-0-2)

(Healthcare delivery system and quality improvement)     

วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก 2 หน่วยกิต                     

การประเมินภาวะสุขภาพและการตัดสินทางคลินิกสำหรับการจัดการรายกรณี     2 (1-2-2)

(Health assessment and clinical judgment for case management)                      

วิชาความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต                     

การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 (2-2-2) 

(Case management for patients with diabetes mellitus and hypertension)

บูรณาการพยาธิสรีรวิทยาและการบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง 3 (3-0-3)

(Integrated pathophysiology and therapeutics for patients with Diabetes Mellitus and Hypertension)                

ปฏิบัติการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 4 (0-16-2)

(Practicum in case management for patients with Diabetes mellitus and Hypertension)

ปฏิบัติการจัดการข้อมูลและพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง 2 (0-8-1)

(Practicum in data management and quality improvement of service for patients with Diabetes mellitus and Hypertension)

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.