ติดต่อเรา


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 


 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ (IP Phone)
 ลำดับ หน่วยงานภายใน  หมายเลข 
1   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 48231
2   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  48232
3   รองคณบดีฝ่ายแผน วิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  48233
4   รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ  48234
5   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  48235
6   หัวหน้าสำนักงานคณบดี  48236
7   หน่วยประชาสัมพันธ์  48237
8   หน่วยสารบรรณ  48238
9   หน่วยการเจ้าหน้าที่  48239
10   งานบริการการศึกษา  48240
11   งานนวัตกรรมการเรียนรู้  48241
12   งานการเงิน  48242
13   งานพัสดุ  48243
14   งานนโยบายและแผน  48244
15   งานประกันคุณภาพ  48245
16   งานบริการวิชาการและวิจัย  48246
17   งานพัฒนานักศึกษา  48247
18   หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  48248
19   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  48249
20   งานวิเทศสัมพันธ์  48250
21   ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  48251
22   สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  48252
23   สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  48253
24   สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว 48254
25   สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นสูง  48255
26   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  48256
27   สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  48257
28   สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  48258
29   สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  48259
30   เลขานุการผู้บริหาร  42111
31   ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กฯ  42483
32   ห้องสมุด  42342
33   วิทยาเขตหนองคาย 50120

 

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.