ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระที่ 13 พ.ศ.2562 - 2566

ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
 

ผศ.ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการสังคม

อ.ดร.จารุณี สรกฤช

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ

     
     

อ. ดร.นิตยา พันธ์งาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์

ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ

     
 

 
 

ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
 
 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.
Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Slot Online Judi Bola Tangkas Slot Online Judi Bola Online Slot Online Poker Online Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Ceme Online Agen Slot Online Slot Online 2022 Poker Online 2022