ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระที่ 13 พ.ศ.2562 - 2566

ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
 

ผศ.ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร.จารุณี สรกฤช

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

     
     

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นวัตกรรม

และบริการวิชาการ

  
     
 

นางสุภาวดี ประดับวงษ์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์

 
     

 

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.