ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระที่ 13 พ.ศ.2562 - 2566

ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
 

ผศ.ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการสังคม

อ.ดร.จารุณี สรกฤช

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ

     
 

อ. ดร.นิตยา พันธ์งาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

 
 

นางสุภาวดี ประดับวงษ์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.