ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

     
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

     
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สมรภร บรรหารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญทรี พ่วงสุวรรณ

ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

     
     
  

นางสุภาวดี ประดับวงษ์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์

 
     

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copy Right © 2017 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.โทร. 043-348301 ต่อ 121 แนะนำติชม : Contact Webmaster: e-mail : petpma@kku.ac.th