คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 1 -4 ได้กลับมานำเสนอผลงานความรู้ต่อยอดจากที่ได้รับการอบรมลงไปปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ รุ่นที่ 5 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นที่ 1 - 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือแผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ และพยาบาลวิชาชีพที่มีความสนใจ ในประเด็นของการประชุมวิชาการได้เข้าร่วมประชุม

 เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ผลงานของพยาบาลผู้ประสานงานเพื่อสะท้อนการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน” เพื่อสรุปความรู้ บทบาทและสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการการแพทย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อันได้แก่ การอภิปรายนโยบายและการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน โดย พลตรีนายแพทย์คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และนายแพทย์พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช การอภิปรายการนำเสนอผลงานเป็นรูปธรรมกับการขับเคลื่อน TEA unit โดย ตัวแทนแต่ละโรงพยาบาล ของแต่ละภาคของประเทศไทย การบรรยายทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุและการก่อกำเนิดนโยบายชาติ โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น การเสวนาอนาคตพยาบาลกับการเป็นพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยพันโทหญิงทัศนีย์ เอี่ยมสมบุญ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รองศาสตราจารย์ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนำเสนอผลงานการพัฒนาฐานข้อมูล/การวิจัยร่วมหลายพื้นที่ และการมอบรางวัลผลงานการนำเสนอด้วยปากเปล่าและโปสเตอร์ เพื่อสะท้อนองค์ความรู้ อัตลักษณ์และบทบาทการเป็นพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน การจัดอบรมได้จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดยมีเนื้อหาของการอบรมมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินผ่านวิชาต่างๆ อาทิ นโยบายสุขภาพการแพทย์ฉุกเฉิน การวิเคราะห์และประเมินระบบบริการสุขภาพฉุกเฉิน นวัตกรรมทางการพยาบาล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย การจัดการทางการพยาบาลและฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตั้งในชุมชนต่อเนื่องมาถึงโรงพยาบาล ที่สะท้อนถึงการดูแลต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการแสดงบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและแนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบครบวงจร

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตั...

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5

เชิญชวนรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)...

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์ก...

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1

ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน...

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าส...

ศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.

ศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเป...

ทำเนียบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระที่ 13 พ.ศ.2562 - 2566

ทำเนียบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระที่ 13 พ.ศ.2562 - 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตั...

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน 4 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงและประชาพิจารณาจารณ์แผนยุทธศาสตร์ก...

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พักตร์วิไ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าส...

ศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.

ศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเป...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธีส่งมอบงานผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับการติดตามความก้าวหน้าในการประเมิน EdPEX 300

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับการติดตามความก้าวหน้าในการประเมิน EdPEX 30...

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 48 ปี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 48 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา รัชกาลที่ 10

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา รัชกาลที...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.