คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 1 -4 ได้กลับมานำเสนอผลงานความรู้ต่อยอดจากที่ได้รับการอบรมลงไปปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ รุ่นที่ 5 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นที่ 1 - 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือแผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ และพยาบาลวิชาชีพที่มีความสนใจ ในประเด็นของการประชุมวิชาการได้เข้าร่วมประชุม

 เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ผลงานของพยาบาลผู้ประสานงานเพื่อสะท้อนการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน” เพื่อสรุปความรู้ บทบาทและสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการการแพทย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อันได้แก่ การอภิปรายนโยบายและการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน โดย พลตรีนายแพทย์คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และนายแพทย์พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช การอภิปรายการนำเสนอผลงานเป็นรูปธรรมกับการขับเคลื่อน TEA unit โดย ตัวแทนแต่ละโรงพยาบาล ของแต่ละภาคของประเทศไทย การบรรยายทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุและการก่อกำเนิดนโยบายชาติ โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น การเสวนาอนาคตพยาบาลกับการเป็นพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยพันโทหญิงทัศนีย์ เอี่ยมสมบุญ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รองศาสตราจารย์ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนำเสนอผลงานการพัฒนาฐานข้อมูล/การวิจัยร่วมหลายพื้นที่ และการมอบรางวัลผลงานการนำเสนอด้วยปากเปล่าและโปสเตอร์ เพื่อสะท้อนองค์ความรู้ อัตลักษณ์และบทบาทการเป็นพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน การจัดอบรมได้จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดยมีเนื้อหาของการอบรมมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินผ่านวิชาต่างๆ อาทิ นโยบายสุขภาพการแพทย์ฉุกเฉิน การวิเคราะห์และประเมินระบบบริการสุขภาพฉุกเฉิน นวัตกรรมทางการพยาบาล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย การจัดการทางการพยาบาลและฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตั้งในชุมชนต่อเนื่องมาถึงโรงพยาบาล ที่สะท้อนถึงการดูแลต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการแสดงบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและแนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบครบวงจร

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับนศ. แลกเปลี่ยนจาก CIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับนศ. แลกเปลี่ยนจาก CIEE

หนึ่งความภูมิใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 10

หนึ่งความภูมิใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 10

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบล

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมจัดการระบบกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม. สัญจร)

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำม...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สั...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการทำงานของ นศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการท...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.