คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 1 -4 ได้กลับมานำเสนอผลงานความรู้ต่อยอดจากที่ได้รับการอบรมลงไปปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ รุ่นที่ 5 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นที่ 1 - 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือแผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ และพยาบาลวิชาชีพที่มีความสนใจ ในประเด็นของการประชุมวิชาการได้เข้าร่วมประชุม

 เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ผลงานของพยาบาลผู้ประสานงานเพื่อสะท้อนการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน” เพื่อสรุปความรู้ บทบาทและสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการการแพทย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อันได้แก่ การอภิปรายนโยบายและการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน โดย พลตรีนายแพทย์คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และนายแพทย์พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช การอภิปรายการนำเสนอผลงานเป็นรูปธรรมกับการขับเคลื่อน TEA unit โดย ตัวแทนแต่ละโรงพยาบาล ของแต่ละภาคของประเทศไทย การบรรยายทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุและการก่อกำเนิดนโยบายชาติ โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น การเสวนาอนาคตพยาบาลกับการเป็นพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยพันโทหญิงทัศนีย์ เอี่ยมสมบุญ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รองศาสตราจารย์ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนำเสนอผลงานการพัฒนาฐานข้อมูล/การวิจัยร่วมหลายพื้นที่ และการมอบรางวัลผลงานการนำเสนอด้วยปากเปล่าและโปสเตอร์ เพื่อสะท้อนองค์ความรู้ อัตลักษณ์และบทบาทการเป็นพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน การจัดอบรมได้จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดยมีเนื้อหาของการอบรมมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินผ่านวิชาต่างๆ อาทิ นโยบายสุขภาพการแพทย์ฉุกเฉิน การวิเคราะห์และประเมินระบบบริการสุขภาพฉุกเฉิน นวัตกรรมทางการพยาบาล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย การจัดการทางการพยาบาลและฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตั้งในชุมชนต่อเนื่องมาถึงโรงพยาบาล ที่สะท้อนถึงการดูแลต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการแสดงบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและแนวทางการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบครบวงจร

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ประกาศผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะ...

การบริหารวิชาการ

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2 ภาคการศ...

ตารางการสอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรปร...

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) TCAS63

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โค...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 256...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสริมแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอแหล่งทุนวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.