หนึ่งความภูมิใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 10

 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจำนวนประชากรและความต้องการการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ทำให้สถานบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล ทั้งในระดับพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาลได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยผลิตบุคลากรในระดับผู้ช่วยพยาบาล เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) และปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 10 จำนวน 94 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณกาญจนา สีมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รู้สึกรักและภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยพยาบาลอย่างสง่างาม ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ ในการผลิตบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรในทีมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยการเรียนการสอนใช้เวลา 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และพยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรในทีมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนต่อไป

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับนศ. แลกเปลี่ยนจาก CIEE

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับนศ. แลกเปลี่ยนจาก CIEE

หนึ่งความภูมิใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 10

หนึ่งความภูมิใจ พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 10

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบล

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่น 5

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมจัดการระบบกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม. สัญจร)

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำม...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สั...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดินทางออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. คณาจารย์คณ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบขีดหมวกสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

Griffith University เข้าเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะพยาบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการทำงานของ นศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพ เตรียมความพร้อมในการท...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.