คณะพยาบาลศาสตร์ ฉลอง 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์อุทิศเพื่อสังคม

 กว่า 48 ปี ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้ประชาชนและสังคม ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือ การบริการวิชาการสังคม ซึ่งคณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทาง วางแผนนโยบายการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัว และสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ และเอื้อให้เกิดการพัฒนาการฝึกอบรม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อันจะนำไปสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ วิชาการและการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีบวงสรวง พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายปัจจัยเครื่องไทยทานและภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมรำลึกและภาคภูมิใจในประวัติและผลงานของคณะฯ สร้างความสมัครสมานสามัคคีและปฏิบัติกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันและบุคคลากร ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะฯ หน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญและแสดงความยินดี

 นอกจากนี้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะฯยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม อาทิ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยมอบเงินให้แก่องค์กรการกุศล ได้แก่ 1.โรงเรียนศึกษาคนตาบอด 2.โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น 3.โรงเรียนศรีสังวาลย์ 4.สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง 5.โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล 6.มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก “บ้านลูกรัก” 7.บ้านพักคนชราเซนโยเซฟ ขอนแก่น 8.มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศึกษาพิเศษ เขต 9)

 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่น 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น 32

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น...

รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใ...

ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาก...

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประ...

การจัดการองค์ความรู้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 16

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในการรับบุคคลเข้าศึ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Shizuoka, Japan

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Shizuoka, J...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่น 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น 32

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น...

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จาก Griffith University

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Shizuoka, Japan

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Shizuoka, J...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงาน “สวัสดีปีชวด Happy New Year 2020”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงาน “สวัสดีปีชวด Happy New Year 2020”

ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ แห่งการ “สืบสานปฏิญญาพยาบาล”

ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ แห่งการ “สืบสานปฏิญญาพยาบาล”

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในมาตรฐาน SCOPUS & ISI  ปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี...

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทย...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.