คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น 32

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการงานต่างๆให้ไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้พยาบาลต้องมีบทบาทเชิงรุกในการเป็นผู้นำทั้งทางด้านการกำหนดนโยบายสุขภาพและการจัดการสมัยใหม่ในบริบทองค์กรภาครัฐ ภาครัฐกึ่งเอกชน และภาคเอกชน ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 32 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการจัดการองค์การพยาบาลมีภาวะผู้นำทางการพยาบาลเป็นผู้จัดการคุณภาพ สร้างนวัตกรรมการจัดการทางการพยาบาล และมีความสามารถในการตัดสินใจทางจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ประธานหลักสูตรฯ ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการบริหารการพยาบาล จำนวน 50 คน เมื่อสิ้นสุดการอบรมผู้รับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะในการจัดการ พัฒนาหน่วยงาน หรือ องค์การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายขององค์การ และบรรลุตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล ผู้รับการอบรมมีภาวะผู้นำทางการพยาบาล เป็นผู้จัดการงาน จัดการคุณภาพ จัดการงานวิจัย นำหน่วยงานหรือองค์การสร้างนวัตกรรมการจัดการทางการพยาบาล และสามารถประยุกต์ความรู้ทางจริยธรรมและทักษะที่จำเป็น สู่การตัดสินใจแก้ปัญหาในหน่วยงานหรือองค์การได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัย นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการทางการพยาบาล เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การพยาบาลในบริบทและสถานการณ์ที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจการพยาบาลในโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลในภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการจัดการทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขากา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 256...

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสริมแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอแหล่งทุนวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่น 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 256...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสริมแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอแหล่งทุนวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรครบรอบ 56 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ รุ่น 15

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น 32

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการพยาบาล รุ่น...

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกหน่วย พอ.สว. สร้างรอยยิ้มให้แก่ประ...

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.