คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลแบบประกับประคองในระยะท้ายของชีวิตทวีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น จากเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงวัยทั่วโลก รวมถึงอุบัติการณ์ของโรคร้ายแรงและโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่นโรคมะเร็ง และโรครื้อรังไม่ติดต่ออื่นๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรอนามัยโลกประมาณการว่าแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายราวๆ 4 ล้านคน ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง ในจำนวนนี้มีถึง 78% ที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ในกลุ่มนี้มีเพียง 14% เท่านั้น ที่ได้รับการดูแลแบบประดับ ประคอง (WHO, 2018) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ทุกประเทศได้บูรณาการการดูแลแบบประคับประคองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต (WHO, 2013)

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สำหรับประเทศไทยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ทุกคนในพื้นแผ่นดินไทยมีสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิตและตายดี (Good death) ด้วยนโยบายระดับชาติทำให้ผู้บริหารระดับรัฐมนตรีกระทรวงสาหารณสุขกำหนดนโยบายเร่งรัดการดำเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปี และมีผลอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งหนประดับประดองดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดกก่อนเสียชีวิตในโรงพบศูนย์และโรพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยมีพยาบาลที่ผ่านการอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่าน้อย 1 คน และขยายลงโรงพยาบาลชุมชนอีก 300แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2558 หัวใจสำคัญของการดูแลแบบประดับประคองคือการเการพในสิทธิมนุษยชนบนฐานสิทธิสุขภาพและการจัดบริการทางสาชารณบนพื้นฐานความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ช่วยให้ผู้ป่วยเละกรอบครัวสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทุกระยะของการดูแลได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และอาจารย์ ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และอาจารย์ผู้สอน ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน

 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ประกาศผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะ...

การบริหารวิชาการ

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2 ภาคการศ...

ตารางการสอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรปร...

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) TCAS63

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โค...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 256...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสริมแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอแหล่งทุนวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.