คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายหยุด นิยมวิภาต อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นวัตกรรมและบริการวิชาการร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

โดยที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญแห่งความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานควบคู่คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลเด็ก เพื่อให้เกิดความร่วมมือของทั้งสองสถาบันเห็นสมควรทำความตกลงร่วมมือกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. 1. ความร่วมมือด้านเรียนการสอนทางการพยาบาล เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเด็กในหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งการฝึกอบรมเฉพาะทางและระยะสั้น
  2. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล ( Faculty Practice)
  3. ความร่วมมือทางข้อมูลด้านวิชาการ ด้านพยาบาลศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  4. ความร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  5. ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านวิทยากรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  6. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้ไปสู่การพัฒนาดูแลเด็กส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  7. พัฒนาคู่ความร่วมมือระหว่างสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานบริการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติปี พศ. 2562

ทั้งนี้ สถาบันทั้งสองจะได้กำหนดรายละเอียดของความร่วมมือในแต่ละเรื่องต่อไป

 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ประกาศผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อคิดเห็น Research Program

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะ...

การบริหารวิชาการ

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2 ภาคการศ...

ตารางการสอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรปร...

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) TCAS63

แจ้งเปลี่ยนแปลง เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก รอบที่ 2 (โค...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการจัดการเรียนก...

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้...

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคสู้ภัย COVID-19

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเฉพาะทางพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562

คณะพยาบาลเข้าร่วม แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานพิธีมอบป้ายชูสุขภาพรักษ์ไต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 1 ประจำปี 256...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) เพิ่มศักยภาพกา...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสริมแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะโครงการเพื่อขอแหล่งทุนวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบรรยายนโยบายมข. กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสร...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญวันสถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.