คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมความพร้อมการเขียนรายงานประเมินตนเอง สู่ EdPEx300

Print

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะฯ สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล อีกทั้งเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว สำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม

6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2204 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานประเมินตนเอง EdPEx 300 เพื่อการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งคาดว่าหลังจากการดำเนินงานโครงการคณะฯ จะนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ