คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู มุทิตาจิต น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที

Print

   พิธีไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครู ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า

   27 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานวันไหว้ครู กตัญญูบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และนักศึกษานานาชาติ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุม 6706 และ 6709 โดยตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้นำพวงมาลัย มาไหว้ครูอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ก่อให้เกิดการหล่อหลอมจิตใจให้อ่อนโยน และอนุรักษ์ในวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแก่นักศึกษาพยาบาล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมในอนาคต โดยพิธีประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู การร้องประสานเสียงบูชาครูของนักศึกษาพยาบาล การรำบูชาครู การเจิมหนังสือเรียน พิธีไหว้ครูโดยนักศึกษาตัวแทนแต่ละหลักสูตรและชั้นปี และร่วมชื่นชมยินดีกับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี และดีเด่นแต่ละด้าน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์