คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy)

Print

   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศิษย์เก่าดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติในการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน (First aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic Life Support: BLS)สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 โดยเป็นทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษา เพื่อมีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการทางการพยาบาล และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการเป็นคณะกรรมการ อาสาสมัครในการปฐมพยาบาล เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมีศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงาน ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประกอบด้วย นางรัชนี สะตะ ศิษย์เก่ารุ่น 31 นางสาวนริศราภรณ์ บูรวัตร ศิษย์เก่ารุ่น 38 นายศุภชัย บุญชะโด ศิษย์เก่ารุ่น 40 นางสาวพงษ์ลัดดา ปาระลี ศิษย์เก่ารุ่น 41 นายนฤเบศฐ์ ใสทอง ศิษย์เก่ารุ่น41 ร่วมบรรยายและสอนสาธิต การส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ในฐานะบัณฑิตร่วมพัฒนาสถาบัน โดยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม อ.อรทัย สืบกินร อ.ภวรรณตรี พลเยี่ยม อ.ขนิษฐา พรมกระโทก คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา