คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี มข. ประจำปี 2563

Print
 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และได้ตั้งองค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ในช่วงบ่าย อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมนำต้นเงินบริจาคกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทอดถวายกฐิน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยยอดที่ครอบครัวคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 15,140 บาท โอกาสนี้ คณะฯ ได้ร่วมจัดโรงทานอาหารเพื่อบริการแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ ในงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณลานหน้าอาคารสิริคุณากร และวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีสาธุชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำบุญโรงทานเป็นจำนวนมาก
 การทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นการสร้างผลบุญที่ถึงพร้อมสมบูรณ์พูนสุข เป็นมหากุศลและมงคลแก่ชีวิต เป็นสิ่งที่ประเสริฐเนื่องจากมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้บุญกุศลที่ได้สั่งสมและสร้างอำนวยอวยพรให้ญาติโยมตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธาประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคล ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด1 ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาท นำปัจจัยที่เหลือไปช่วยทำนุบำรุงวัด เช่น ก่อสร้างศาสนสถาน บูรณะปฎิสังขรณ์โบสถ์ เจดีย์