คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

Print
ในวาระวันพยาบาลแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาระบบการสาธารณสุขไทยโดยเป็นวันสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ จัดการประชุม Virtual Meeting ออนไลน์ “The 120th Anniversary in Memorial of H.R.H Princess Srinagarindha” โดยความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินท์ และ Hue University Medical and Pharmacy: HUMP เพื่อรำลึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ต่อการพัฒนาสาธารณสุข และการพยาบาล และความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในเวียดนาม โดยทางสถานกงสุลใหญ่ได้ร่วมระดมทุนจากบริษัทห้างร้านและบุคลากร เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร HUMP ที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ซึ่งคณะฯ มีความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ HUMP ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรจาก HUMP เพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายอภิรัตน์ สุคนธนาภิรมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอจิมินท์ และผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวคำรำลึก
21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม