คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

การเปลี่ยนไปของสังคมโลกในยุคแห่งการปฏิวัติความรู้ ในปัจจุบันกำลังรุดหน้ารวดเร็วไป ทุกขณะยิ่งๆขึ้น ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการทำงานของมวลมนุษย์ในทุกๆด้าน ด้านวงการแพทย์ พยาบาล ก็เช่นกัน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ซึ่งยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเวชปฏิบัติในวงการแพทย์ พยาบาล อย่างกว้างขวาง ดังนั้นองค์กรและบุคลากรด้านสุขภาพและการแพทย์ พยาบาล จึงจำเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
ในวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) คณะพยาบาลสาสตร์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับวิทยากร และคุณราษี ฆารไสว รองหัวหน้างานบริการพยาบาล ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการอบรม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เป็นการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการให้บริการการรักษาพยาบาล และการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้บทบาทพยาบาลวิชาชีพ ที่มีการขยายวงกว้างในลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรด้านการแพทย์ โดยอาศัยการบริการด้านศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ควบคู่กับการใช้หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผศ.ดร.อภิญญา จำปามูล ผศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ผศ.ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน อ.ดร.นิศาชล บุบผา และอ.ดร.อรุณี ใจเที่ยง ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล งานบริการพยาบาลประกอบด้วย Module ที่ 1 เรื่อง กระบวนการสรงศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล Module ที่ 2 เรื่อง กรสร้างเป็นแผนภาพ Module ที่ 3 เรื่อง การสรุปผลและนำเสนอชุดหลักสูตรการเรียนรู้ และ Module ที่ 4 การสรุปประมวลผล เอกสารชุดหลักสูตรการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายหยุด นิยมวิภาต ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 45 ท่าน จากศูนย์การเรียนรู้ 10 กลุ่มการเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้การดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้ป่วยสูงอายุ (Aged friendly care) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยทวารเทียม (Ostomy care) ศูนย์เรียนรู้กรดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis care) ศูนย์เรียนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อแพร่กระจาย (Sepsis care and management) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke care) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ (Trauma care) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Clef lip and Clef palate care) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วย Palliative care ศูนย์เรียนรู้การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี และศูนย์เรียนรู้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.