คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

การเปลี่ยนไปของสังคมโลกในยุคแห่งการปฏิวัติความรู้ ในปัจจุบันกำลังรุดหน้ารวดเร็วไป ทุกขณะยิ่งๆขึ้น ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการทำงานของมวลมนุษย์ในทุกๆด้าน ด้านวงการแพทย์ พยาบาล ก็เช่นกัน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ซึ่งยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเวชปฏิบัติในวงการแพทย์ พยาบาล อย่างกว้างขวาง ดังนั้นองค์กรและบุคลากรด้านสุขภาพและการแพทย์ พยาบาล จึงจำเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
ในวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) คณะพยาบาลสาสตร์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับวิทยากร และคุณราษี ฆารไสว รองหัวหน้างานบริการพยาบาล ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการอบรม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เป็นการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการให้บริการการรักษาพยาบาล และการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้บทบาทพยาบาลวิชาชีพ ที่มีการขยายวงกว้างในลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรด้านการแพทย์ โดยอาศัยการบริการด้านศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ควบคู่กับการใช้หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผศ.ดร.อภิญญา จำปามูล ผศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ผศ.ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน อ.ดร.นิศาชล บุบผา และอ.ดร.อรุณี ใจเที่ยง ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล งานบริการพยาบาลประกอบด้วย Module ที่ 1 เรื่อง กระบวนการสรงศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล Module ที่ 2 เรื่อง กรสร้างเป็นแผนภาพ Module ที่ 3 เรื่อง การสรุปผลและนำเสนอชุดหลักสูตรการเรียนรู้ และ Module ที่ 4 การสรุปประมวลผล เอกสารชุดหลักสูตรการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายหยุด นิยมวิภาต ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 45 ท่าน จากศูนย์การเรียนรู้ 10 กลุ่มการเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้การดูแลที่เอื้ออาทรต่อผู้ป่วยสูงอายุ (Aged friendly care) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยทวารเทียม (Ostomy care) ศูนย์เรียนรู้กรดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis care) ศูนย์เรียนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อแพร่กระจาย (Sepsis care and management) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke care) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ (Trauma care) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Clef lip and Clef palate care) ศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วย Palliative care ศูนย์เรียนรู้การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี และศูนย์เรียนรู้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพ...

ผลการคัดเลือกบุคลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะท...

covid-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์) เพื่อคัดเลือกเข...

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2564

แผนการเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กระยะวิกฤต ประจำปี 2...

รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เรียนออนไลน์)

รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมว...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา พยาบาล มข.อุทิศตนเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความสุขในรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาพัฒนาสมรรถนะภาพบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที...

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากเจียรวนนท์อุทิศ 2

เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากเจียรวนนท์อุทิศ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทย...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำปี 63

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประ...

 งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2563

งานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วม “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” มหาวิทย...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.