คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการอบรมผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่น 13

สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข แต่ปัญหาทางสุขภาพของประชาชนกลับยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพที่เกิดกับทารกแรกเกิดและปัญหายิ่งทวีความรุนแรงในทารกที่คลอดก่อนกำหนด จนสูญเสียชีวิตได้ง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทารกและเด็กในระยะวิกฤตจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย โดยพยาบาลวิชาชีพที่ความเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันนี้ (8 มีนาคม 2564) คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีเปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 13 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย คุณธาริณี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคุณมนัสวี พันธวาศิษฏ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยมี ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการอบรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการพยาบาลทารกและเด็กวิกฤตอย่างครอบคลุม ตลอดจนความรู้ที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน การประกันคุณภาพการพยาบาล พัฒนาคุณภาพการักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ สามารถจัดการข้อมูลทางสุขภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤตเฉพาะ และสามารถใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน ตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูผู้ป่วยทารกเด็กวิกฤตและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต จากโรงพยาบาลต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 40 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศ และผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยทารกหรือเด็กวิกฤต โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2564

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในคณะพยาบาลศาสตร์ จึงมารับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต ซึ่งคณะกรรมการจัดการอบรมฯ มีความมุ่งมั่นในการระดมทรัพยากรที่มีทั้งในคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลขอนแก่น ทำให้หลักสูตรนี้มีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และมีแหล่งฝึกปฏิบัติที่เหมาะสมผ่านการรับรองคุณภาพ สำหรับในส่วนของคณะฯ มีความพร้อมในด้านห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ เพื่อการค้นคว้าสำหรับทุกท่าน อีกทั้งทางหลักสูตรยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้ก้าวไกลขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อจะได้นำไปพัฒนาหน่วยงานของท่านสมดังความตั้งใจทุกประการ”

 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan ( ITS ) PKU Muhammadiyah Surakarta จัดสัมมนาออนไลน์ “Nursing Innovation in Cardiovascular Disorder”

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ Institute Technology Sains dan Kesehatan...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diabetes Patients in Thailand and Japan”

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Supportive Nursing Care to Diab...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยหัวใจ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี แห่งการสถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ Fujita Health University

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ “Intercultural Nursing” ร่วมกับ...

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผสานความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ ร่วมกับสำน...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรวาล โทบาง นศ.ชั้นปีที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยิ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีมอบตราสัญญาลักษณ์ประจำรุ่น NU51 KKU58

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพลงสถาบันสานสัมพันธ์ชาวดอกปีบ และพิธีม...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19”

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม “การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหล...

 

E-Resources in Nursing

E-Resources in Nursing

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องคณะฯ

เว็บไซด์หน่วยงานต่างๆของคณะฯ

 

 

 

Copyright 2019 © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002. ☎ Tel : 043-202407 ต่อ 0,100. 📠 Fax : 043-424809. All right reserved.